Liturgia Mszy Świętej [1]

Przebieg celebracji

Asysta składa się z następujących osób:

celebrans (biskup lub prezbiter)                   Cs

2 diakonów                                                    Dk1, Dk2

krucyferariusz                                               K

2 lektorów                                                     L1, L2

psałterzysta                                                   P

turyferariusz                                                  T

nawikulariusz                                                N

2 ceroferariuszy                                            C1, C2

2 insygniarzy                                                 In1, In2

2 ceremoniarzy                                              Cp1, Cp2

ceremoniarz ogólny                                       Co

Każdy z posługujących powinien zadbać o rzeczy, które potrzebne są do jego służby przy ołtarzu.

diakoni

sprawdzają ustawienie wstążek w Mszałach;

sprawdzają modlitwę powszechną oraz intencję Mszy Świętej;

sprawdzają Ewangelię w Ewangeliarzu;

pomagają w ubieraniu się głównemu celebransowi, zwłaszcza biskupom;

 

krucyferariusz

dba o krzyż

turyferariusz  i nawikulariusz:

rozpalają węgielki i sprawdzają ilość kadzidła;

 

ceroferariusze:

sprawdzają, czy świece się palą;

 

insygniarze:

Po przybyciu do zakrystii ubierają welony i czekają na biskupa.

 

lektor i psałterzysta:

przygotowują psalm i czytania. Psałterzysta uzgadnia melodię z organistą.

Procesja przebiega według poniższego schematu:

In1    Cp1                                          P       L1           C1           N

                              Cs              Dk2                        K              

In2    Cp2      Dk1                                       L2           C2           T

Turyferariusz niesie trybularz w lewej ręce, poruszając nim tak, by wydobywający się dym kadzidła okadzał krzyż. Prawą rękę trzyma na piersiach. Podobnie Nawikulariusz.

Ceroferariusze, idąc obok krzyża, trzymają świece na tej samej wysokości. Należy pamiętać, że procesja wejścia powinna iść bez pośpiechu, zachowując odpowiednie odstępy.

Obrzędy wstępne

Po dojściu do ołtarza Turyferariusz i Nawikulariusz kłaniają się głęboko, po czym wchodzą do prezbiterium na lewą stronę. Krucyferariusz wraz z ceroferariuszami zatrzymują się przed ołtarzem, wykonują skłon głowy (OWMR188, 274) i odchodzą do zakrystii.

Lektorzy, Psałterzysta oraz pozostali usługujący dwójkami podchodzą do ołtarza kłaniają się głęboko i  wchodzą do prezbiterium:

Jeśli za ołtarzem znajduje się tabernakulum to lektorzy, psałterzysta oraz pozostali usługujący przyklęka na jedno kolano.

Diakon niosący Ewangeliarz składa go na ołtarzu i wraca do Celebransa, stając po jego lewej stronie. Po dojściu do ołtarza Celebrans wraz z asystą, oraz ceremoniarzami pontyfikalnymi i insygniarzami wykonują głęboki ukłon, po czym diakon prowadzi celebransa do ołtarza. Po dojściu do ołtarza ceremoniarze kłaniają się biskupowi, odbierają insygnia, kłaniają się i odchodzą. Biskup i diakonami podchodzą do ołtarza i całują go (OWMR49, 173). W tym momencie Turyferariusz i nawikulariusz podchodzi do ołtarza, kłania się i podaje trybularz do zasypania, następnie podają go diakonowi. Biskup wraz z diakonami okadzają krzyż i ołtarz, obchodząc go dookoła (OWMR 173). Gdy wrócą oddają trybularz ministrantowi. Następnie udają się na miejsce przewodniczenia (OWMR 174).

Jeśli odbywa się poświęcenie wody i pokropienie wiernych (OWMR51), ministrant bierze kociołek do lewej ręki i kropidło do prawej i staje przed celebransem. Po modlitwie celebrans bierze kropidło i razem z diakonami i ministrantem przechodzi przez nawę główną i kropi lud. Ministrant idzie przed celebransem  po prawej stronie, diakoni z tyłu. Po powrocie kociołek zanosi się do zakrystii. Celebrans wraca, odmawia modlitwę zakończenia i następuje Chwała i kolekta. Wszyscy siadają ceremoniarz przynosi mitrę.

Liturgia Słowa

Lektorzy i psałterzysta kierują się w stronę ambony (OWMR59). Jeśli ich miejsca znajdują się przy ambonie udają się pojedynczo. Jeśli natomiast prezbiterium jest przestronne, mogą razem iść i ustawić się przy ambonie, jeśli przechodzą przed ołtarzem kłaniają się. Lektor odczytuje czytanie, pozostali czekają za nim. Po czytaniu lektor wraca na swoje miejsce. Po psalmie, Psałterzysta, jeśli jest drugie czytanie i wykonuje werset przed Ewangelią,  staje za lektorem; jeśli nie śpiewa wersetu (OWMR61), to wraca na miejsce.

Podczas aklamacji przed Ewangelią wszyscy wstają. Ministranci niosący trybularz i łódkę podchodzą do miejsca przewodniczenia, kłaniają się biskupowi, po czym wchodzą i klękają przed księdzem biskupem. Następnie schodzą, kłaniają się i idą przed ołtarz, stając na szerokości ołtarza, czekają na diakona. W tym czasie schodzą się ceroferariusze i stają przed ołtarzem skierowani do niego twarzą. Po zasypaniu kadzidła diakon prosi o błogosławieństwo oraz kłania się głęboko. Na błogosławieństwo prostuje się i czyni znak krzyża następnie udaje się po Ewangeliarz. Diakon, ministranci trzymający świece, trybularz i łódkę stojąc przed ołtarzem wykonują ukłon, po czym diakon bierze Ewangeliarz i unosząc go nieco, przenosi na ambonę (OWMR175).

Ceroferariusze udają się w linii prostej i stają szeroko przed amboną, Nawikulariusz staje przed ceroferariuszami od strony nawy głównej. Turyferariusz staje obok ambony twarzą do ludu (schemat 2), po okadzeniu Ewangeliarza udaje się przed ambonę i staje równo z ceroferariuszami (schemat 3).

W sytuacji, gdy nie ma miejsca przed amboną. Procesja wygląda tak samo jak wcześniej, ale ceroferariusze ustawiają się przed amboną, natomiast Turyferariusz i Nawikulariusz stają obok diakona (schemat 4).

                                        

                  Schemat 3                                                Schemat 4

Diakon pozdrawia lud, zapowiada Ewangelię, kreśli znak krzyża na księdze na czole, ustach i sercu, bierze trybularz i okadza Ewangeliarz potrójnym rzutem (OWMR 175). Po okadzeniu turyferariusz schodzi i ustawia się obok Ceroferariusza – równolegle do Nawikulariusza.

Po słowach: Słowa Ewangelii według świętego… (przed Ewangelią) Ceremoniarz podaje pastorał. Po zakończeniu Ewangelii wszyscy wracają procesją na swoje miejsce – stając tak jak przed ewangelią. Diakon: jeśli jest błogosławieństwo Ewangeliarzem, nie całując ewangeliarza udaje się do biskupa, który czyni znak krzyża nad zgromadzonymi, po czym oddaje Ewangeliarz, a diakon odnosi go na kredens lub przygotowane miejsce;

jeśli nie ma błogosławieństwa całuje ewangeliarz i od razu odnosi go na kredens lub przygotowane miejsce.

Ministranci stojący przed ołtarzem kłaniają się razem i odchodzą do zakrystii, aby zostawić tam używane przedmioty. Należy pamiętać, że miejsce ministrantów jest przy ołtarzu, a nie w zakrystii.

Jeśli jest błogosławieństwo Ewangeliarzem, Cp2 odbiera pastorał. Po błogosławieństwie Cp1 nakłada mitrę; jeśli bp chce głosić kazanie z pastorałem to Cp2 podchodzi razem z Cp1.

Wyznanie wiary

Jeżeli odbywa się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, biskup otrzymuje mitrę i pastorał. W innym wypadku jest bez mitry i pastorału. (OWMR 67) Przed Pasterką i przed Mszą świętą w uroczystość Zwiastowania Pańskiego ceremoniarz przypomina wiernym, że w czasie Credo na słowa i za sprawą Ducha Świętego wszyscy przyklękają.

Modlitwa powszechna

Jeśli wezwania odczytuje Dk1, przechodząc do ambony kłania się biskupowi, jeśli przechodzi przed ołtarzem również skłania się ku ołtarzowi.

Liturgia eucharystyczna

Dk2 bierze nakryty welonem kielich z kredensu (stolika) i razem z Dk1, który bierze mszał, kłaniają się przed ołtarzem. Następnie umieszczają mszał (otwarty na obrzędach przygotowania darów) i kielich na ołtarzu. Dk2 ściąga welon, rozkłada korporał, kładzie palkę (OWMR73).

W tym czasie rusza procesja z darami, Bez względu na ilość niesionych darów przed ostatni idzie osoba, niosąc patenę z hostią dla Cs (OWMR141), a ostatni niesie ampułki. Przechodząc przed środkiem ołtarza, wszyscy równocześnie kłaniają się głęboko. Jeżeli Eucharystii przewodniczy biskup, podobnie czynią przed biskupem. Dk2 otrzymane dary składa na korporale, przy czym patenę Cs składa obok korporału i czeka na Cs.

Cs udaje się do ołtarza, następnie Dk2 podaje Cs patenę oraz przygotowuje kielich. Usługujący powinien podać ampułki diakonowi i zadbać o zabranie z ołtarza ampułek na kredens, na którym odbędzie się puryfikacja.

Kiedy Cs unosi kielich z winem, N i T podchodzą do ołtarza i kłaniają się od razu. Cs po modlitwie nakłada kadzidło do kadzielnicy i błogosławi je. Dk2 odbiera od T trybularz i podaje go Cs. T i N kłaniają się i odchodzą. Cs w asyście Dk2 i Dk1 okadza dary ofiarne i ołtarz, a następnie Dk2 odbiera od Cs trybularz i razem z  Dk1 czynią ukłon i okadzają Cs. Następnie Dk1 wraca na stronę mszału, a Dk2 sam okadza koncelebransów i lud (OWMR75, 178).

W czasie okadzenia koncelebransów i ludu ministranci  podchodzą do lavabo z prawej strony ołtarza, a Co lub Dk1  kładzie na ołtarzu mikrofon. Co powinni rozdać koncelebransom teksty z Modlitwą Eucharystyczną przed okadzeniem, albo zaraz na początku okadzenia. Dk2 po skończonym okadzeniu wraca do ołtarza, oddając trybularz T.

Na zakończenie modlitwy nad darami Dk2 ściąga biskupowi piuskę i przekazuje ją Cp2. C1 i C2 schodzą się i zatrzymują przed ołtarzem. Czynią skłon głowy ku ołtarzowi a następnie stają twarzami do siebie.

Podczas śpiewu Święty, Święty  N nakłada kadzidło do kadzielnicy i przychodzi przed ołtarz, kłania się i staje między C1 i C2.  

Przed epiklezą konsekracyjną ministrant dzwoni trzykrotnie dzwonkiem, a wszyscy klękają, także C1, C2 i T między nimi. Dk1 i Dk2 klękają na stopniu.

Podczas ukazywania Świętych Postaci T okadza Je trzykrotnym rzutem, a ministrant dzwoni gongiem. Po ukazaniu Kielicha, ministrant dzwoni, a wszyscy wstają. T wraca na swoje miejsce w prezbiterium lub zanosi trybularz do zakrystii. Cp1 i Cp2 podają mikrofon koncelebransom czytającym wskazane teksty w Modlitwie Eucharystycznej.

Po doksologii C1 i C2 schodzą się na środek, czynią skłon głowy ku ołtarzowi i wracają na swoje miejsce. Jeśli T jest w prezbiterium bierze łódkę od N i odnosi przedmioty do zakrystii. Co
zbierają teksty Modlitwy Eucharystycznej od koncelebransów.

Po embolizmie Co podchodzi  z mikrofonem do Dk1, który będzie zachęcał do przekazania znaku pokoju. Następnie Co wraca na swoje miejsce. Po trzecim wezwaniu Baranku Boży ministrant trzykrotnie dzwoni dzwonkiem. Zaraz po ukazaniu Postaci i odpowiedzi wiernych Co ściąga z ołtarza mikrofon i przenosi Mszał na kredens.

Dk1 i Dk2 stają obaj od strony kielicha i tam przyjmują Komunię Świętą.

Następuje Komunia Święta. Kiedy Dk. odbierze patenę od Cs, Co podaje vasculum. Puryfikacja odbywa się na skraju ołtarza lub kredensie. Dk1 powinien wziąć ze sobą mikrofon bezprzewodowy do miejsca przewodniczenia. Jeśli przewodniczy biskup, po zakończeniu Komunii świętej, gdy Najświętszy Sakrament zostanie schowany w tebernakulum Cp2 podaje piuskę.

Po modlitwie po Komunii Cp1 nakłada mitrę biskupowi. Pastorał natomiast podaje:

w razie błogosławieństwa pontyfikalnego – po wezwaniu Wspomożenie nasze w Imieniu Pana;

w razie błogosławieństwa uroczystego (potrójnego) – po trzecim wezwaniu;

w razie modlitwy nad ludem – po doksologii kończącej (Przez Chrystusa, Pana naszego);

Należy podejść z pastorałem odpowiednio wcześniej i blisko biskupa.

Po błogosławieństwie formuje się procesja wyjścia. Wygląda jak procesja wejścia, ale nie niesie się kadzidła i Ewangeliarza.

Cs podchodzi z Dk1, Dk2 , by ucałować ołtarz. W tym czasie asysta ustawia się w nawie głównej twarzami do ołtarza. Również koncelebransi ustawiają się przed ołtarzem. Cs z asystującymi stają przed ołtarzem i razem z pozostałymi kłaniają się głęboko, po czym wszyscy udają się do zakrystii.

W sytuacji, gdy w asyście nie ma diakonów ich miejsce przy biskupie zajmują klerycy lub ustanowieni ceremoniarze liturgiczni. Ewangeliarz w procesji wejścia niesie lektor, a Ewangelię odczytuje wcześniej wyznaczony prezbiter.  

 

[1] Na podstawie asyst przygotowywanych przez kleryków MWSD we Wrocławiu w czasie Mszy Świętej z księdzem biskupem w Archikatedrze Wrocławskiej uwzględniając wskazania Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego oraz Ceremoniału Biskupiego.

 

Msza św. jest szczytem i źródłem całego życia chrześcijańskiego (KK 11). Jest sercem całej liturgii Kościoła. Wszystkie sakramenty św. skierowane są do Eucharystii i do niej prowadzą. Również wszystkie nabożeństwa mają prowadzić wiernych do lepszego udziału we Mszy św. i budzić w nich pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem. Stąd też w badaniach i studiach liturgicznych najwięcej uwagi poświęcano zawsze Mszy świętej.

Godziną narodzin Mszy św. była Ostatnia Wieczerza. W ramach tej uczty, którą Jezus spożył z uczniami, "Zbawiciel nasz, (..) tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały" (KL 47).

Aby lepiej zrozumieć Mszę św., jej poszczególne elementy, trzeba pamiętać, że jest to przede wszystkim rzeczywistość święta, sakrament, tajemnica - misterium. Eucharystię właściwie można poznać tylko przez samo w niej uczestnictwo. Jest to wielka łaska, którą daje nam Bóg. Każdy indywidualnie powinien zagłębiać się w to wielkie wydarzenie - tylko wtedy pojmie, czym dla niego jest Msza św. Wszelka wiedza ma być tylko pomocą do tego, aby owocniej, pełniej i bardziej świadomie w niej uczestniczyć. Trzeba pamiętać, że obecna struktura Mszy św. nie jest jakąś "nowością", lecz kształtowała się przez wieki od samego dnia Zmartwychwstania. Ogromna część tekstów liturgicznych jest głęboko zakorzeniona w Piśmie Świętym, w słowach samego Jezusa, czy Ojców Kościoła, papieży, liturgii starożytnych. Historia wraz z aktualnymi dokumentami (źródłami) dotyczącymi Eucharystii pozwala lepiej zrozumieć to, co jest "streszczeniem i podsumowaniem" całej chrześcijańskiej wiary.

Jezusowe słowa ustanowienia Eucharystycznej Ofiary, wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy, przekazali nam synoptycy i św. Paweł: Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Łk 22,15-20; l Kor 11,23-25.

Zdaniem badaczy słowa ustanowienia brzmiały następująco: "Jezus wziął chleb, wypowiedział nad nim dziękczynienie, łamał, dał im i powiedział: To jest Ciało moje, które za wielu będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę! Podobnie także kielich po wieczerzy podał ze słowami: Ten kielich jest Nowym Testamentem we Krwi mojej".

Ze słów ustanowienia wynikają istotne obrzędy Mszy św., które dziś także są obecne w liturgii mszalnej:

 • Jezus wziął chleb i kielich z winem (odpowiednik dzisiejszego przygotowania darów)
 • Dzięki czynił (modlitwa eucharystyczna)
 • Połamał chleb (łamanie chleba)
 • Podał swoim uczniom (komunia św.)

 

Msza św. ustanowiona przez Chrystusa w Wieczerniku jest Ofiarą Krzyża. W słowach ustanowienia jest wyraźna relacja do Jego śmierci krzyżowej: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane", "To jest kielich Krwi mojej, która za was będzie wylana". Ponadto oddzielenie krwi (postać wina) od ciała (postać chleba) oznacza śmierć. W sposób sakramentalny, misteryjny dokonało się w Wieczerniku to, co następnego dnia miało miejsce na krzyżu. Odtąd w każdej Mszy św. postacie eucharystyczne oznaczają i uobecniają Ofiarę Krzyżową Chrystusa Pana.

Nazwy Eucharystii:

 

 • Eucharystia - tzn. dziękczynienie składane Bogu (gr. Eucharistein przypomina żydowskie błogosławieństwa wychwalające dzieła Boże)
 • Wieczerza Pańska - l Kor 11,20
 • Łamanie chleba - Dz 2,42 - najstarsza nazwa
 • Uczta Godów Baranka - Ap 19,9
 • Zgromadzenie eucharystyczne
 • Pamiątka Męki i Zmartwychwstania
 • Najświętsza Ofiara
 • Ofiara pochwalna, duchowa, czysta, Święte Misteria, Najświętszy Sakrament, ...
 • Msza święta - bo kończy się posłaniem (missio - posłanie).

STRUKTURA MSZY ŚWIĘTEJ

OBRZĘDY WSTĘPNE

 • Procesja wejścia (introit)
 • Pozdrowienie ołtarza
 • Znak krzyża i pozdrowienie ludu
 • Wprowadzenie do liturgii dnia
 • Akt pokuty
 • Aklamacja: Kyrie (Panie zmiłuj się nad nami)
 • Hymn: Gloria (Chwała na wysokości Bogu)
 • Kolekta (Oracja)

LITURGIA SŁOWA

 • Czytania biblijne
 • Śpiewy responsoryjne
 • Ewangelia
 • Homilia
 • Credo (Wyznanie wiary)
 • Modlitwa powszechna

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

 • Przygotowanie darów
 • MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
  • Dialog przed prefacją
  • Prefacja
  • Sanctus (aklamacja "Święty")
  • Postsanctus i Wspomnienie tajemnicy dnia
  • Epikleza
  • Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja
  • Aklamacja po przeistoczeniu
  • Anamneza
  • Modlitwa ofiarnicza i Modlitwy wstawiennicze
  • Doksologia
 • Obrzędy Komunii
  • Modlitwa Pańska
  • Embolizm
  • Obrzęd pokoju
  • Łamanie chleba i zmieszanie postaci
  • Komunia św.
  • Uwielbienie i modlitwa po Komunii

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

 • Ogłoszenia
 • Pozdrowienie i błogosławieństwo
 • Rozesłanie
 1. OBRZĘDY WSTĘPNE

Każda czynność jest zawsze poprzedzona przygotowaniem, wprowadzeniem, ma zawsze jakiś wstęp. Pierwotnie Msza św. zaczynała się od Liturgii Słowa (wg św. Augustyna, IV w.). Obrzędy wstępne, rozpoczynające Eucharystię, mają za zadanie zespolenie uczestniczących we wspólnotę, ukazanie ducha dnia - okresu, uzdolnienie wspólnoty do czynnego, świadomego, pełnego i owocnego uczestnictwa w Eucharystii. Mają także przygotować wiernych do odpowiedniego słuchania Słowa Bożego i godnego sprawowania Mszy św. To przygotowanie ma mieć miejsce już w zakrystii. Szczególnym tego wyrazem jest modlitwa "o łaskę skupienia".

Procesja wejścia - pojawia się już w IV w. Kapłan wraz z asystą winni przejść przynajmniej przez część kościoła, niejako "wyjść od ludu", aby wierni lepiej identyfikowali się z rzeczywistością, dziejącą się w prezbiterium. W uroczystej procesji niesie się krzyż (symbol dzieła zbawienia Chrystusa), świece, kadzidło (znak czci i uwielbienia), księgę Pisma Świętego. Kroczeniu ku ołtarzowi towarzyszy śpiew wspólnoty (wyraźny znak jedności) lub chóru. Gdy nie wykonuje się śpiewu na wejście, należy odrecytować antyfonę umieszczoną w formularzu mszalnym. Czyni to ktoś z wiernych (lektor) lub sam kapłan. Antyfona jest pozostałością tzw. introitu - uroczystego śpiewu psalmu na wejście. Z uwagi na trudne melodie i język w ciągu wieków psalm zaczęto skracać, aż obecnie pozostała tylko sama antyfona.

Pozdrowienie ołtarza - cześć ołtarzowi składa kapłan wraz z asystą przez głęboki ukłon, chyba, że w jednej linii z ołtarzem jest tabernakulum - wtedy przyklęka się. Ponadto kapłan wraz z diakonem całują ołtarz (znak Chrystusa i miejsce Jego ofiary). Można także go okadzić - wówczas ma miejsce zasypanie przed okadzeniem. Po oddaniu czci ołtarzowi, kapłan wraz z asystą udaje się do miejsca przewodniczenia. Krzesło dla kapłana powinno być tak usytuowane, aby wszyscy zebrani dobrze go widzieli i słyszeli.

Znak krzyża i pozdrowienie ludu - gdy skończy się śpiew na wejście wszyscy czynią znak krzyża (wyrażając w ten sposób wiarę w dzieło i obecność Trójcy Świętej). Następnie kapłan przez pozdrowienie oznajmia wspólnocie obecność Pana. Przez to pozdrowienie o odpowiedź ludu ukazuje się misterium zgromadzonego Kościoła. W Mszale jest 5 różnych pozdrowień. Wszystkie są głęboko zakorzenione w Piśmie Świętym. Każda z tych formuł oznajmia zebranej wspólnocie obecność Pana. Kapłan stwierdza tę obecność i życzy jej wszystkim zebranym. Wszystkie formuły mają charakter modlitwy, życzenia i błogosławieństwa. Pozdrowienie kapłana zwiastuje obecność Pana, który poucza, uświęca i zbawia. Bóg Ojciec, przez Chrystusa, w Duchu Świętym obdarza uczestników liturgii swoją odwieczną miłością, łaską wiary, jedności, radości i pokoju. Przez pozdrowienie kapłana i odpowiedź ludu ujawnia się tajemnica zgromadzonego Kościoła. Zgromadzenie liturgiczne jest cząstką Kościoła powszechnego. Obecny jest w nim Zbawiciel, który uświęca zebranych, a Ojciec niebieski otrzymuje doskonałą chwałę przez Chrystusa, w Duchu Świętym.

Wprowadzenie do liturgii dnia - po pozdrowieniu ludu kapłan lub komentator może w bardzo zwięzłych słowach wprowadzić wiernych w treść Mszy danego dnia. Nie jest ono konieczne, ale raczej dowolne. Jeżeli już się je stosuje, wtedy trzeba je starannie przemyśleć i przygotować na piśmie.

Akt pokuty - po wezwaniu kapłana: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę, wszyscy w milczeniu uznają swoją grzeszność. Następnie wszyscy odmawiają spowiedź powszechną (Confiteor) - pierwszą formę aktu pokuty, albo następuje dialog: Zmiłuj się nad nami, Panie ... (druga forma), albo tzw. tropy - rozbudowane wezwania: Panie, który ... , zmiłuj się nad nami (trzecia forma). Kapłan kończy akt pokuty prosząc o odpuszczeniu grzechów. Czwartą formą aktu pokuty jest aspersja - pokropienie wodą święconą na pamiątkę chrztu, który także gładzi grzechy. Winna ona mieć miejsce na każdej sumie parafialnej.

Kyrie - (Panie, zmiłuj się nad nami) gdy miał miejsce pierwszy lub drugi akt pokuty, wszyscy wzywają teraz Pana i błagają Go o miłosierdzie. Słowa Kyrie eleison są zaczerpnięte ze świata antycznego. Tak witano zwycięskiego wodza powracającego do Rzymu. Naszym wodzem bogatym w miłosierdzie jest sam Chrystus.

Gloria - (Chwała na wysokości Bogu) Jest to jeden z najstarszych (III w.) i czcigodnych hymnów liturgicznych, w którym Kościół zgromadzony w Duchu Świętym wysławia i błaga Ojca i Baranka. Mogą go wykonywać wszyscy lub np. chór, lub też lud na przemian z chórem. Hymn śpiewa się w niedziele, z wyjątkiem czasu Adwentu i Przygotowania Paschalnego, w uroczystości i święta oraz podczas obchodów mających szczególny i bardziej uroczysty charakter.

Kolekta - (Oracja, modlitwa dnia) Kapłan wzywa lud do modlitwy; wszyscy razem z kapłanem trwają przez chwilę w milczeniu, aby uświadomić sobie, że stoją w obecności Boga i by w modlitwie osobistej wypowiedzieć swoje prośby. Po czym kapłan odmawia modlitwę, którą zwykle nazywa się "kolektą". Wyraża się przez nią charakter obchodu liturgicznego i za pośrednictwem słów kapłana zanosi się prośby do Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym. Lud, łącząc się z prośbą i wyrażając na nią zgodę, przez aklamację "Amen" (tłum.: niech tak się stanie) sprawia, że staje się ona jego modlitwą" (OWMR 32). W każdej prawidłowo zbudowanej kolekcie możemy wyróżnić:

 • inwokację skierowaną do Boga Ojca,
 • uzasadnienie prośby, często ze wzmianką o obchodzonej tajemnicy lub o świętym wspomnianym w liturgii,
 • samą prośbę.

 

 

 1. LITURGIA SŁOWA BOŻEGO

Czytanie Pisma Świętego zawsze towarzyszyło zgromadzeniu wiernych. Sam Jezus, objawiając się uczniom idącym do Emaus, najpierw wyjaśniał im Pisma, a dopiero potem sprawował Ucztę. Zasadniczą część Liturgii Słowa stanowią czytania i śpiewy. Homilia, Credo i Modlitwa Powszechna rozwijają je. W czytaniach Bóg przemawia do swojego ludu, objawia mu tajemnicę odkupienia i podaje mu duchowy pokarm. Sam Chrystus jest przez swoje Słowo obecny pośród wiernych.

Sobór Watykański II poprzez reformę liturgii mszalnej bardzo chciał, aby przy czynnościach liturgicznych "czytanie Pisma Świętego było dłuższe, bardziej urozmaicone i lepiej dobierane" (KL 35). We Mszy św. należy obficiej zastawiać Stół Słowa Bożego. Uchwalono "by w ustalonym przeciągu lat odczytać wiernym ważniejsze części Pisma Świętego" (KL 51).

"W czytaniach, które wyjaśnia homilia, Bóg przemawia do swego ludu, objawia mu tajemnicę odkupienia i zbawienia, i podaje mu pokarm duchowy, a sam Chrystus poprzez swoje słowo obecny jest pośród wiernych. Lud przyswaja sobie to Boże słowo przez śpiew i łączy się z nim ściśle przez wyznanie wiary, a posilony nim w modlitwie powszechnej zanosi prośby w potrzebach całego Kościoła i o zbawienie całego świata" (OWMR 33).

Czytania biblijne (lekcje) poza Ewangelią - Liturgia Słowa ma swoje źródło w żydowskich modlitwach synagogalnych. Początkowo była różna liczba czytań (np. w Syrii - 6). Od V w. w Rzymie czytano dwie lekcje, a w niedziele i uroczystości - trzy (tak jak dziś). Zgodnie w teologią zauważa się, że Nowy Testament jest wypełnieniem Starego Testamentu. Oprócz takiego doboru czytań stosuje się tzw. lectio semicontinua (czytanie poszczególnych ksiąg półciągłe, czyli codziennie czytanie kolejnych perykop, czasem jednak opuszczając jakieś fragmenty). W obchodach świętych są przewidziane czytania własne, dostosowane oraz wspólne. Aby szerzej otworzyć wiernym skarbiec Pisma Świętego, w niedziele są trzy komplety czytań (lata A, B, C), a w dni powszednie w ciągu roku dwa pierwsze czytania (lata I, II). Według tradycji czytanie Pisma Świętego należy do usługujących. Funkcja lektora jest zaszczytna i święta, gdyż słowa, które wypowiada są przepełnione Duchem Bożym i mocą. Dlatego lektor powinien być dobrze przygotowany, dojrzały do poprawnego czytania, wyraźnego i w pełni zrozumiałego. Gdy czyta lektor, wtedy widać, że także celebrans zalicza się do słuchających Słowa Bożego. Zaraz po czytaniu lektor mówi: "Oto słowo Boże" (Verbum Domini), na co zgromadzenie odpowiada: "Chwała tobie Panie" (Deo gratias). Wierni wyrażają wiarę, iż jest to prawdziwe Słowo Boga.

Śpiewy międzylekcyjne (psalm, sekwencja, werset przed Ewangelią - aklamacja "Alleluja") - Psalm responsoryjny (graduał) jest integralną częścią Liturgii Słowa. Nie można go zatem opuścić, skrócić. Jest on zawsze związany z czytaniem., na które niejako stanowi odpowiedź (responsum - odpowiedź). Wykonuje się go w sposób albo tradycyjny (refren i zwrotki), albo na sposób ciągły (bez refrenu). Dla ułatwienia wiernym wykonywania psalmu, zamiast przewidzianego tekstu można użyć psalmy zawarte w lekcjonarzu na zakończenie każdego okresu liturgicznego. Głównie w okresie wielkanocnym można też stosować psalmy allelujatyczne (których refrenem jest "Alleluja") o specjalnej melodii. Z uwagi na naturę psalmu winien on zawsze być śpiewany. Jednak, gdy z konieczności nie śpiewa się go, wtedy należy go odrecytować. Sekwencja - jest uroczystym śpiewem solowym słuchanym w postawie stojącej, w którym głosi się tajemnicę danego dnia. Z wielkiego kiedyś bogactwa sekwencji obecnie obowiązują dwie: Niech w święto radosne na Zmartwychwstanie (można je także wykonywać w oktawie) oraz Przybądź Duchu Święty na Zesłanie Ducha Świętego. Są jeszcze dwie sekwencje dowolne: Chwal Syjonie na Boże Ciało i Stała Matka Boleściwa na wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Werset przed Ewangelią wraz z Alleluja (tłum.: Chwała Panu) zawiera główną myśl Ewangelii. Kiedyś śpiewano tu drugi psalm, tzw. tractus, ale z uwagi na skomplikowaną melodię był coraz bardziej skracany. Także Alleluja należy zawsze śpiewać, w przeciwnym razie można je opuścić.

Ewangelia - ponieważ zawiera słowa samego Chrystusa, jest szczytem całej Liturgii Słowa. Należy się jej najwyższy szacunek i honory. Wyrazem tego jest błogosławieństwo diakona lub modlitwa kapłana przed czytaniem Ewangelii, aklamacje, cześć przez znak krzyża, okadzenie, towarzyszenie świec. Od VI w. Ewangelię proklamuje diakon albo, gdy go brak - kapłan. Podczas gdy czytań biblijnych słucha się na siedząco, to w czasie czytania Ewangelii tradycyjnie się stoi. Postawa ta oznacza szacunek, cześć i gotowość do czynu.

Homilia - (kazanie) Zachęca do przyjęcia usłyszanego słowa i stosowania go w praktyce. Sobór Watykański II podkreślił jej ważność w słowach: "Jako część samej liturgii zaleca się bardzo homilię, w której z biegiem roku liturgicznego wykłada się na podstawie tekstów świętych tajemnice wiary i zasady życia chrześcijańskiego. Bez poważnego powodu nie należy jej opuszczać we Mszach odprawianych w niedziele i święta nakazane przy udziale wiernych" (KL 52). Przez nazwę homilii należy rozumieć wyjaśnienie tekstu świętego albo jakiś pogląd na czytania Pisma Świętego, albo inny tekst wyjęty z części stałych czy zmiennych Mszy św. danego dnia, mający na względzie albo tajemnicę, o której się odprawia, albo specjalną korzyść słuchających.

Credo - (Wyznanie wiary, Wierzę) - Jest wyrażeniem zgody przez wspólnotę na prawdy zawarte w Słowie Bożym, którymi chrześcijanin winien żyć. Powinno być odmawiane wspólnie. OWMR 43-44: "Wyznanie wiary powinien odmawiać kapłan wspólnie z ludem w niedziele i uroczystości; można je odmawiać także podczas obchodów mający szczególny i bardziej uroczysty charakter. Jeśli wyznanie wiary jest śpiewane, czynią to wszyscy lub na przemian". Wyznanie wiary we Mszy św. jest przypomnieniem przyjętego sakramentu chrztu i równocześnie jego odnowieniem. Obecne Credo tzw. Credo nicejsko-konstantynopolitańskie zostało zatwierdzone na Soborze w Nicei (325 r.) i potwierdzone na Soborze w Konstantynopolu (381 r.). Na słowa: "I za sprawą Ducha Świętego ... i stał się człowiekiem" wszyscy się pochylają, a w Narodzenie i Zwiastowanie Pańskie przyklękają. We Mszach dla dzieci można stosować zamiast Credo - Skład Apostolski.

Modlitwa powszechna - (modlitwa wiernych) - kończy liturgię słowa Bożego. Obecna w pierwszych wiekach Kościoła zanikła. Przywrócił ją dopiero Sobór Watykański II. Modlitwa powszechna każe wyjść z kręgu własnych próśb i włączyć się w modlitwę błagalną całego ludu Bożego. Przyczynia się ona do pogłębienia świadomości o wspólnotowym charakterze liturgii. Lud Boży wykonuje w ten sposób swoją funkcje kapłańską w stosunku do całej ludzkości. Z reguły należy zanosić prośby w następującej kolejności:

 • w potrzebach Kościoła,
 • za władzę państwową i o zbawienie całego świata,
 • za tych, którzy znajdują się w trudnościach życiowych,
 • za wspólnotę miejscową.

Do kapłana odprawiającego należy kierowanie modlitwą powszechną. Kapłan rozpoczyna ją wezwaniem do wspólnego błagania i kończy modlitwą końcową. Intencje podaje diakon, kantor lub ktoś inny. Wszyscy zaś modlą się w milczeniu lub wypowiadając odpowiednią aklamację.

 1. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Chrystus ustanowił w czasie Ostatniej Wieczerzy ofiarę i ucztę paschalną, przez którą staje się ciągle obecna w Kościele ofiara krzyża, gdy kapłan, przedstawiający Chrystusa Pana, spełnia to, co sam Pan uczynił i polecił spełniać uczniom na swoja pamiątkę.

Kościół tak ułożył cały obrzęd Liturgii Eucharystycznej, że jego części odpowiadają słowom i czynnościom Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy. A mianowicie:

 • Podczas przygotowania darów przynosi się na ołtarz chleb, wino i wodę, czyli te elementy, które Chrystus wziął w swoje ręce.
 • W czasie Modlitwy Eucharystycznej składa się Bogu dziękczynienie za całe dzieło zbawcze, a dary ofiarne stają się Ciałem i Krwią Chrystusa.
 • Przez łamanie jednego chleba ukazuje się jedność wiernych, a w Komunii wierni przyjmuję Ciało i Krew Pana w taki sam sposób, jak Apostołowie z rąk samego Chrystusa.

Przygotowanie darów - Chleb, wino i woda, które są składane na ołtarzu, są "owocem ziemi i pracy rąk ludzkich". Jezus sam wybrał te postacie, aby w nich dać Siebie ludziom. Składane dary wyrażają także złożenie się na ofiarę Bogu nas - wiernych. Przygotowanie darów ofiarnych rozpoczyna się od przygotowania ołtarza, który jest miejscem sprawowania liturgii eucharystycznej. Rozkłada się na nim korporał, puryfikaterz, kielich i mszał. Następnie przynosi się dary ofiarne. Zaleca się procesie z darami. aby wierni sami przynieśli je do ołtarza. Ta procesja ma zewnętrznie wyrażać chęć oddania się całkowicie Bogu. Wyrazem jedności wiernych z tymi, którzy niosą dary w procesji spoza prezbiterium, jest postawa stojąca i wspólny śpiew. Jeśli nie śpiewa się pieśni, celebrans głośno odmawia modlitwy ofiarnicze nad darami, a wierni uczestniczą w nich wykonując aklamację: "Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki". W pierwszych wiekach w tej procesji niesiono także inne dary potrzebne do życia wspólnoty i dla ubogich. Stąd pojawiła się potrzeba umycia rąk kapłana, który osobiście odbierał te dary. Lavabo wyraża obecnie pokorę i niegodność kapłana (grzesznego człowieka) do sprawowania Ofiary Chrystusa. Stąd prośba w cichej modlitwie o oczyszczenie z grzechów. Także i dziś zaleca się procesję z darami dla ubogich, zwłaszcza w Wielki Czwartek - w dzień, kiedy Jezus przekazał obowiązek bratniej miłości. Dary mają być w sposób szczególny oddane Panu, dlatego też mogą być okadzone. W ten sposób wyraża się znakiem, że modlitwa i ofiara Kościoła wznosi się jak dym kadzielny przed oblicze Boga. Po okadzeniu darów i ołtarza można okadzić również kapłana, duchowieństwo (a nie ministrantów!!!) i lud, którzy także pragną oddać się Bogu. Ukoronowaniem przygotowania darów jest modlitwa nad darami (dawniej zwana Sekretą, gdyż była odmawiana "w sekrecie" - po cichu) i wspólne "Amen". Modlitwa ta w swojej treści nawiązuje do obchodzonego misterium, symboliki darów i ich przeznaczenia.

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

(kanon, anafora, skrót: ME) Jest szczytem Eucharystii, modlitwą przede wszystkim dziękczynną za dar odkupienia i miejscem przemiany darów w prawdziwe Ciało i Krew Pańską. Całe zgromadzenie ma się zjednoczyć z Chrystusem (uświęcenie) w głoszeniu wielkich dzieł Bożych (dziękczynienie) i w złożeniu Ofiary. Podczas ME można używać świec, wówczas ceroferariusze przez całą ME stoją ze świecami przed ołtarzem (klękają tylko na przeistoczenie); podobnie przez całą ME w prezbiterium stoi turyferariusz, który na podniesienie Postaci Świętych klęczy jak wszyscy i okadza Je.

Dialog przed prefacją - rozpoczyna Modlitwę Eucharystyczną. Kapłan wzywa lud, by wzniósł serca do Pana w modlitwie i dziękczynieniu oraz łączy lud ze sobą w modlitwie, którą w imieniu całej społeczności kieruje do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa. W modlitwie tej chodzi o to, by całe zgromadzenie zjednoczyło się Chrystusem w głoszeniu wielkich dzieł Bożych i w akcie złożenia ofiary. Dialog przed prefacją wyraża prawdę, że cała ME nie należy wyłącznie do kapłana, lecz przede wszystkim do ludu (kapłan jest tylko przewodniczącym).

Prefacja - (lac. praefacio = przed czynem, ofiarą) jest dziękczynieniem za całe dzieło zbawienia (bądź za jakiś element wspominany szczególnie w danym dniu) i wysławianiem Boga Ojca. Prefacja zawsze zaczyna się podobnym wstępem ("Zaprawdę godne to i sprawiedliwe ... "), następnie jest ukazany motyw dziękczynienia i kończy się wezwaniem do wspólnego śpiewu z Kościołem zbawionych i aniołów. Dawniej każdy formularz miał własną prefację (było ich 267). Ze względu na niebezpieczeństwo błędów i herezji Sobór Trydencki ustanowił tylko 14 prefacji. Obecnie liczba prefacji w polskim mszale sięga 100.

Sanctus - (Święty) - jest śpiewem na cześć Boga całego zgromadzenia w łączności z mocami niebios. Tekst jest wybitnie biblijny. Składa się ze słów wyjętych z widzenia proroka Izajasza (6,3), z okrzyku ludu przy wjeździe Chrystusa do Jerozolimy (Mt 21,9; J 12,13) i z wiersza psalmowego (117,26). W tej aklamacji, która stanowi część ME, bierze udział cały lud razem z kapłanem.

Postsanctus i wspomnienie tajemnicy dnia - Postsanctus jest przejściem od aklamacji "Święty" do wspomnienia tajemnicy dnia lub też do epiklezy, gdy nie wspomina się tajemnicy dnia. Postsanctus nazywa się wielbieniem Boga Stwórcy. W II ME postsanctus brzmi: "Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości". Wspomnienie tajemnicy dnia zachodzi w niedziele i w niektóre uroczystości.

Epikleza - (gr. epikaleo = przyzywam, wołam) jest to prośba do Boga Ojca, aby zesłał Ducha Świętego, dla przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Podczas odmawiania epiklezy kapłan wyciąga ręce nad darami, a przy słowach „Ciałem i Krwią”  robi nad nimi znak krzyża. Wszyscy wierni podczas epiklezy powinni już klęczeć.

Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja - (przeistoczenie, podniesienie) przez niezmienne słowa i czynności Chrystusa spełnia się ta ofiara, którą On ustanowił na Ostatniej Wieczerzy, gdzie złożył w ofierze swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina i dał je na pokarm i napój Apostołom oraz polecił im nieustannie odnawiać to misterium. Tu najpełniej uobecnia się prawda, że to sam Jezus sprawuje Eucharystię; kapłan jest tylko Jego narzędziem. Słowa przeistoczenia zostały ujednolicone dla wszystkich Modlitw Eucharystycznych:

BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,

KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ

 NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA

 NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW.

TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.

Dawniej Mszę św. celebrowano "tyłem do ludzi", toteż zaczęto wiernym ukazywać Najświętsze Postaci. To podniesienie pozostało w liturgii do dziś jako czas adoracji i czci, która może być okazywana także poprzez okadzenie i bicie w dzwony. Kapłan oddaje cześć obecnemu na ołtarzu Chrystusowi przez uklęknięcie.

Aklamacja po przeistoczeniu - wprowadzona została przez ostatnią reformę liturgiczną. Ożywia ona udział wiernych w liturgii Mszy św. i czynnie ich angażuje. Jest wyznaniem wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii z całą Jego tajemnicą zbawienia. Po podniesieniu kapłan przyklęka (wierni wstają razem z nim) i rozpoczyna jedną z czterech aklamacji:

k: Oto wielka tajemnica wiary.

w: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

k: Wielka jest tajemnica naszej wiary.

w: Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.

k: Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

w: Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata.

k: Tajemnica wiary.

w: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

Anamneza - (gr. anamnesis = czynić obecnym) jest modlitwą przywołującą, uobecniającą wydarzenia zbawcze Jezusa, Jego męki, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia - tajemnicy odkupienia. W modlitwie tej zawarte jest tez oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa. Wierni stają się ich uczestnikami poprzez czerpanie z owoców uświęcenia i zbawienia. Kościół wypełnia w ten sposób nakaz przekazany Apostołom, by celebrowali pamiątkę Pana.

Modlitwa ofiarnicza i modlitwy wstawiennicze - modlitwa ofiarnicza mówi o złożeniu przez Kościół świętej Hostii - Chrystusa, który równocześnie jako najwyższy i jedyny Kapłan Nowego Przymierza sam siebie składa w ofierze. Kościół jako Jego Ciało mistyczne dołącza się do Jego ofiary. OWMR 55: "Kościół dąży do tego, by wierni nie tylko składali w ofierze niepokalaną Hostię, ale by również uczyli się składać samych siebie w ofierze i z każdym dniem za pośrednictwem Chrystusa osiągali coraz pełniejszą jedność z Bogiem i między sobą, by w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich". Doksologia, która świadczy o łączności z całym Kościołem w niebie i na ziemi i że ofiarę składa się za wszystkich jego członków żywych i umarłych, którzy zostali wezwani do uczestnictwa w odkupieniu i zbawieniu dokonywanym przez Ciało i Krew Chrystusa (gr. doksa = chwała, cześć) jest uroczystym uwielbieniem Boga w Trójcy Świętej, który jest Sprawcą i Celem wszystkiego:

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Końcowe "Amen" po Doksologii jest najważniejsze w całej Mszy św. Lud przez to "Amen" potwierdza wszystko, co dokonało się w ME, a więc także uznaje całe dzieło zbawienia, "wielkim Amen". Lud zatem kończy całą anaforę, w której uczestniczył ze czcią i szacunkiem w ciszy i aklamacjach.

Kiedyś ten wielki szacunek wyrażano cichym odmawianiem Kanonu rzymskiego - jedynego i niezmiennego. Dopiero w 1965 roku zezwolono ponownie odmawiać go głośno. Obecnie znajduje się on w mszale jako Pierwsza ME; sięga on czasów Grzegorza Wielkiego (VI w.). Można stosować go zawsze, a zaleca się zwłaszcza w dni mające własne wspomnienie tajemnicy dnia, a także w obchodach ku czci Świętych licznie w tej ME występujących oraz w niedziele. W swej budowie I ME nieco odbiega od zaprezentowanego modelu ME. Druga ME ma szczególnie charakter chrystologiczny i nowotestamentalny. Za jej twórcę uważa się Hipolita Rzymskiego z III w. Można ją stosować bez ograniczeń, a zalecana jest w dni powszednie i w specjalnych okoliczności. Ma ona własną prefację, ale można ją odmawiać także z innymi prefacjami. Trzecia ME jest nową anaforą i podkreśla tajemnicę Trójcy Świętej. Podobnie jak Kanon Rzymski nie ma własnej prefacji - można ją odmawiać z każdą prefacją. Poleca się ją stosować w niedziele i święta. Czwarta ME wywodzi się z tradycji Wschodu i św. Bazylego. Ma ona własną i niezmienną prefację i podaje bogate streszczenie dziejów zbawienia. Z uwagi na wielość nawiązań do Pisma Świętego może być stosowana w zgromadzeniu dobrze znającym Słowo Boże i wtedy, gdy nie odmawia się Credo. W polskim mszale mamy także Piata ME, powstałą dla Szwajcarii w 1974 r. Posiada ona cztery tematyczne wersje (A, B, C, D) różniące się prefacjami i odpowiednimi modlitwami wstawienniczymi. Nie można jej stosować, gdy jest przewidziana prefacja własna ( prefację okresową można zastąpić własną prefacją V ME). Dwie ME o tajemnicy pojednania powstały z okazji Roku Świętego 1975. Można je odmawiać w Mszach, które w szczególny sposób ukazują tajemnicę pojednania, a więc w Mszach Wielkiego Postu, o Krzyżu Świętym, itp., z własną prefacją lub innymi, które mają za temat pokutę i pojednanie. Trzy ME dla Mszy z udziałem dzieci charakteryzują się prostym językiem i większą ilością aklamacji. Można je stosować tylko wtedy, gdy Msza rzeczywiście jest sprawowana z większym udziałem dzieci.

 

 1. OBRZĘDY KOMUNII

Jezus ustanawiając w czasie Ostatniej Wieczerzy sakrament Eucharystii powiedział do swoich uczniów: "Bierzcie i jedzcie ( ... ) bierzcie i pijcie". Nakaz ten odnosi się do wszystkich uczestników liturgii mszalnej. Mają oni "zgodnie z poleceniem Pana, odpowiednio przygotowani, przyjmować Jego Ciało i Krew, jako pokarm duchowy" (OWMR 56). Komunia św. oznacza zjednoczenie i wspólnotę z Chrystusem w sensie słów, jakie podaje św. Jan Ewangelista: "Kto pożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim" (J 6,56).

Modlitwa Pańska (Ojcze nasz) - rozpoczyna obrzędy przygotowawcze do Komunii świętej. Najstarsze komentarze do modlitwy Pańskiej w prośbie o chleb powszedni widzą aluzję do chleba eucharystycznego (Tertulian, św. Cyprian). Podobnie prośbę o odpuszczenie win uważano jako przygotowanie do przyjęcia Ciała Pańskiego i Jego Krwi (św. Augustyn). Te dwie prośby (w sumie jest 7) zawarte w Modlitwie Pańskiej spowodowały, że stała się ona modlitwą komunijną. Obecne jej miejsce po Modlitwie Eucharystycznej ustalił papież Grzegorz Wielki. Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego tak o tym mówi: "Modlitwa Pańska zawiera prośbę o chleb codzienny, który przypomina chrześcijanom także Chleb eucharystyczny oraz prośbę o oczyszczenie z grzechów, by święte dary zostały udzielone rzeczywiście świętym" (nr 56).

Wezwanie do Modlitwy Pańskiej spotykane we wszystkich obrządkach, podkreśla jej godność. Wezwanie to powołuje się na polecenie Chrystusa: "Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się mówić". To tradycyjne wezwanie w nowym Mszale zastąpione zostało różnymi formułami do wyboru. Część z nich związana jest z okresami roku liturgicznego, np.:

 • Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić.
 • Módlmy się do Ojca niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
 • Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić.
 • Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić.

Embolizm - (od grec. embolismos = przydatek, dokładka) jest rozwinięciem ostatniej prośby Modlitwy Patlskiej. Znany był w różnych obrządkach. Tylko w obrządku bizantyjskim Modlitwa Patlska kończyła się doksologią, bez embolizmu. Według Ordo Romanus I, na końcu "Ojcze nasz" opuszczano "Amen" i dodawano embolizm odmawiany głośno. Do tego sposobu odmawiania wróciła ostatnia reforma liturgiczna. Istniały różne wersje embolizmu. Dzisiejsze jego brzmienie jest następujące:

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Lud kończy embolizm następującą doksologią:

Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

Wezwanie, Modlitwę Pańską, embolizm oraz doksologię odmawia się głośno, albo się śpiewa.

Obrzęd pokoju - również przygotowuje wiernych do przyjęcia Komunii św. W Kazaniu na Górze Chrystus mówi: Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj (Mt 5,23-24). Dlatego w liturgiach wschodnich obrzęd pokoju jest przed przygotowaniem darów. Podobnie było w liturgii rzymskiej, gdzie obrzęd pokoju kończył liturgię słowa Bożego. "W obrzędzie pokoju wierni błagają o pokój i jedność dla całego Kościoła i dla całej rodziny ludzkiej oraz wyrażają wzajemną miłość, zanim będą uczestniczyć w jednym chlebie" (OWMR 56). Modlitwa o pokój brzmi:

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełni jedności.

W modlitwie tej przewidziane są zmiany w niektórych okresach roku liturgicznego, a mianowicie w okresie Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu, Wielkanocnym i w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Zewnętrznym wyrazem zgody z bliźnim jest znak pokoju. Kiedyś znakiem tym był pocałunek pokoju, zgodnie z ówczesnymi zwyczajami (św. Cyryl Jerozolimski o pocałunku pokoju mówił: "Nie myśl, że chodzi tu o taki pocałunek jaki widzimy u przyjaciół na rynku. Ten pocałunek jednoczy serca i prowadzi do przebaczenia uraz, jest oznaką pojednania i zapominania o krzywdach"). Później wprowadzono pacyfikał, którym był relikwiarz lub krzyż. Znak pokoju został ograniczony tylko do liturgii święceń i uroczystych celebracji. Sobór Watykański II na nowo przywrócił go do liturgii i ustalił jego miejsce przed śpiewem Agnus Dei. Obecnie Stolica Apostolska wybór znaku pokoju pozostawiła konferencjom biskupów. Episkopat Polski wprowadził ukłon w kierunku najbliższych uczestników liturgii. Nie wypowiada się przy tym żadnych słów. W mniejszych grupach dopuszczalne jest podanie ręki.

Łamanie chleba - jest wykonaniem czynów Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy. Tam Chrystus łamał chleb i rozdawał uczniom. Łamanie takie praktykowane było aż do wprowadzenia komunikantów. Łamanie chleba, obok znaczenia praktycznego, dla rozdzielania Komunii św., ma również znaczenie symboliczne. Oznacza mianowicie tę prawdę, że wielu pożywając z jednego chleba eucharystycznego, którym jest Chrystus, staje się z Nim jednym ciałem. Symbolika ta wywodzi się z listu św. Pawła do Koryntian: "Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało, wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba" (1 Kor 10,16-17).

Idąc za Konstytucją o liturgii (art. 55) OWMR wyraża życzenie "by wierni przyjmowali Ciało Pańskie z Hostii konsekrowanych podczas tej Mszy św., w której uczestniczą, a w okolicznościach przewidzianych przez prawo mieli udział także w Komunii z kielicha; w ten sposób za pośrednictwem znaków Komunia ukaże się wyraźniej jako udział w aktualnie składanej ofierze" (nr 56).

Obrzęd zmieszania postaci eucharystycznych jest pozostałością historyczną. Celebrans po łamaniu Hostii, małąjej cząstkę wpuszcza do kielicha ze słowami:

Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne.

W historii zmieszanie postaci eucharystycznych miało różną formę. W czasie odprawiania Mszy św. papież po łamaniu chleba, jedną cząstkę zostawiał do następnej Mszy św., podczas której wpuszczał ją do kielicha. Był to ryt zwany "Sancta", który symbolizował ciągłość Ofiary eucharystycznej. Ponadto po łamaniu chleba papież wysyłał diakonów do kościołów tytularnych w Rzymie, dając każdemu cząstkę chleba eucharystycznego. W kościołach tych celebransi w czasie Mszy św. odprawianych przez siebie wpuszczali do kielicha cząstkę Chleba konsekrowanego przez papieża. Obrzęd ten nazywał się "ritus fermenti" i symbolizował jedność Ofiary Chrystusa, uobecnianej w różnych miejscach.

Baranku Boży - (Agnus Dei) śpiewa się w czasie obrzędu łamania chleba. Śpiew ten mogą wykonywać wszyscy albo na przemian ze scholą lub kantorem. Śpiew ten powtarza się tak długo, jak długo trwa łamanie chleba eucharystycznego. Ostatnie wezwanie kończy się słowami: "obdarz nas pokojem".

Prywatne przygotowanie kapłana do Komunii św. w ramach liturgii mszalnej jest pozostałością apologii średniowiecznych. Kapłan po cichu odmawia następującą apologię, pochodzącą z IX wieku:

"Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Ty z woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego, przez swoją śmierć dałeś życie światu, wybaw mnie przez Najświętsze Ciało i Krew Twoją od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego zła; spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie."

Równocześnie lud w ciszy przygotowuje się do przyjęcia Komunii świętej.

Komunia święta - Kapłan bierze Hostię, ukazuje ją wiernym i zaprasza ich na ucztę Chrystusa, słowami biblijnymi:

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata (J 1,29). Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę (Ap 19,9).

Razem z ludem dodaje słowa ewangeliczne:

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja (Mt 8,8).

Na podstawie uchwały Konferencji Episkopatu Polski tych słów nie wolno zmieniać.

Kapłan po przyjęciu Eucharystii i krótkiej modlitwie, podaje Komunię św. poszczególnym wiernym ze słowami "Ciało Chrystusa" ("Corpus Christi"), na co każdy odpowiada "Amen", wyznając wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii. W Polsce decyzją Episkopatu Komunię św. podaje się na język. Wierni przyjmują Komunię św. zasadniczo w pozycji klęczącej. Pod dwiema postaciami Komunię św. obowiązywała do późnego średniowiecza. Lepiej odpowiada ona wzorowi Ostatniej Wieczerzy i nakazowi Chrystusa. Twierdzenia teologów średniowiecznych i wiara w obecność Chrystusa pod każdą postacią eucharystyczną spowodowały, że przyjmowała się praktyka Komunii św. pod jedną postacią. Przyczyniły się do tego również względy higieniczne. Później pod wpływem błędów teologicznych, dotyczących Komunii św. pod dwiema postaciami (m.in. protestantów), Stolica Apostolska zabroniła na jakiś czas tego sposobu rozdzielania Komunii św. Sobór Watykański II rozpoczął pierwsze ostrożne kroki zmierzające do przywrócenia Komunii św. pod obiema postaciami. OWMR wylicza już 14 różnych grup wiernych, którym na podstawie pozwolenia ordynariusza i po odpowiednim ich przygotowaniu przez katechezę, można udzielić Komunii św. pod obiema postaciami (nr 242), m.in. usługującym, kiedy spełniają swoje funkcje w czasie Mszy św. OWMR (nr 234) podaje 4 sposoby udzielania Komunii pod postacią wina:

 • Picie wprost z kielicha,
 • Zanurzenie Hostii w Krwi Pańskiej
 • Picie za pomocą rurki (srebrnej)
 • Posługując się łyżeczką (srebrną).

Jeżeli udziela się Komunii św. pod dwiema postaciami, przyjmujący Ją stoją.

Kiedyś wg Konstytucji Apostolskich miał miejsce dialog poprzedzający przyjęcie Komunii św. Biskup mówił: "Rzeczy święte dla świętych" (ta hagia tois hagiois). Lud odpowiadał: "Jedyny święty, jedyny Pan, jedyny Jezus Chrystus ku chwale Boga Ojca, błogosławiony na wieki! Amen! Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, ludziom łaskawość (Boża). Hosanna synowi Dawidowemu! Błogosławiony niech będzie, który idzie w imię Pańskie! Pan jest Bogiem, objawił się nam! Hosanna na wysokości".

Śpiew na Komunię wykonuje się przy jej udzielaniu. Jedność głosów wyraża duchowe zjednoczenie przyjmujących Komunię św. i ukazuje radość serc i braterski charakter procesji komunijnej . Jeśli nie śpiewa się na Komunię żadnych pieśni, wtedy trzeba odrecytować z Mszału przed lub podczas Komunii św. (czyni to lektor lub kapłan) antyfonę na Komunię·

Dziękczynienie po Komunii św. jest wskazane i może odbywać się przez pewien czas. Może odbywać się w ciszy. Można także odśpiewać psalm lub hymn albo inny śpiew wielbiący lub dziękczynny. Celebrans w tym czasie może zając swoje miejsce na krześle przy miejscu przewodniczenia.

Modlitwa po Komunii (Postcommunio)- ma charakter dziękczynny. Zawiera także prośbę o trwałe skutki przyjętego Sakramentu.

 

 1. OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

Ogłoszenia parafialne - mają swoje miejsce po modlitwie zamykającej obrzędy komunijne. Muszą one być dobrze przemyślane, zwarte i ograniczone do informacji koniecznych. Muszą uwzględniać prawa psychologii. Zbyt długie ogłoszenia, przeradzające się w gadulstwo, zacierają przeżycia religijne, jakie miały miejsce w czasie Mszy św. Unikać trzeba także uwag, które również niweczą owoce Mszy św. Wiemy zamiast podbudowany, wraca do domu rozdrażniony. Dobry duszpasterz liczy się z prawami człowieka do pokoju wewnętrznego i stwarza optymalne warunki do przeżyć religijnych. Wskazane jest także zakończenie ogłoszeń słowami osobistego pożegnania i życzeniem przeżycia z Bogiem najbliższego czasu.

Błogosławieństwo kapłańskie może mieć zwykłą formę lub wzbogaconą modlitwą nad ludem względnie inną formułą modlitewną. Kapłan zwrócony do wiernych rozkłada ręce i mówi: "Pan z wami ", na co lud odpowiada: I z duchem twoim", po czym udziela błogosławieństwa: ,;Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty". Uroczyste błogosławieństwo rozpoczyna się od wezwania diakona lub kapłana: "Pochylcie głowy na błogosławieństwo". Następnie kapłan wyciąga ręce nad ludem i odmawia formuły błogosławieństwa, na które wszyscy odpowiadają "Amen". Istnieją formuły uroczystego błogosławieństwa na wszystkie okresy roku liturgicznego, a także na Msze obrzędowe i o Świętych Pańskich. Inną formą uroczystego błogosławieństwa jest modlitwa nad ludem. Są one również opracowane na cały rok liturgiczny, łącznie z kultem Świętych.

Rozesłanie (odesłanie) jest wezwaniem do trwania w pokoju Chrystusa w swych codziennych zajęciach i do wychwalania i błogosławienia Pana. Łacińskie brzmienie: "Ite missa est" wyraża także misję wiernych do przemiany życia swego i bliźnich poprzez świadectwo. Gdy obecny jest diakon formuła rozesłania należy do niego. Z kolei kapłan całuje ołtarz na znak szacunku. Potem wraz z ministrantami oddaje cześć ołtarzowi przez ukłon lub przez uklęknięcie, jeżeli w prezbiterium znajduje się tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Następnie odchodzą do zakrystii.

! !Gdy po Mszy św. następuje jakaś inna czynność liturgiczna (np. wystawienie Najświętszego Sakramentu), wówczas obrzędy zakończenia opuszcza się.

materiał ze strony www.dmak.info
 

Liturgia ziemska, na którą pierwszy zaprasza nas zawsze Bóg, jest pewnym partycypowaniem (udziałem) w liturgii niebiańskiej. Aby wyrazić to, iż celebracja liturgii jest czynnością i powinnością całego Kościoła, który jest „królewskim kapłaństwem, ludem świętym, narodem nabytym”, wyznaczono funkcje liturgiczne.

W zgromadzeniu liturgicznym (Ecclesia), funkcje te są określone zasadami, a najważniejsza z nich głosi, że: „Wszyscy, czy to wyświęceni szafarze, czy to świeccy wierni, pełniący swój urząd posługi lub swoją funkcję, winni wykonywać tylko to wszystko, co należy do nich z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych” (KL pkt. 28). Podstawą do wyróżnienia funkcji liturgicznych są po pierwsze: sakramentalne święcenia kapłańskie, po drugie: określona funkcja liturgiczna.

Najważniejszą funkcję w zgromadzeniu liturgicznym zajmuje Liturg; składający ofiarę. Głównym zaś Liturgiem jest tylko sam Chrystus Jezus – Najwyższy arcykapłan; sam będący ofiarnikiem jak i ofiarą. W jego imieniu najwyższą funkcję pełni celebrans (prezbiter), który składa na mocy święceń Ofiarę w osobie (w zastępstwie) Chrystusa – in persona Christi (OWMR 93, KK 10). Tylko przez dłonie prezbitera może nastąpić przeistoczenie chleba i wina. Drugim zaś po nim w zgromadzeniu liturgicznym jest diakon ustanowiony obrzędem.

Wprowadzenie do liturgii określa, że spośród funkcji liturgicznych, można wyróżnić trzy ich rodzaje:

 • funkcje związane ze Słowem Bożym (ministri verbi divini), np. lektor, psałterzysta,
 • asystujących celebransowi: (np. akolita, diakon, ministranci),
 • usługujących ludowi wiernemu w odpowiednim przeżywaniu celebracji (np. komentator, kantor, organista),

Należy pamiętać, że prawie wszystkie funkcje liturgiczne jeszcze do niedawna (właściwie do Soboru Watykańskiego II) sprawowane były tylko przez kleryków lub na mocy święceń.

Akolita

Akolita jest osobą odpowiedzialną za dary przynoszone do ołtarza, świece, krzyż, a także za księgi liturgiczne. Może dokonywać puryfikacji, czyli „oczyszczenia” kielicha po Komunii. Akolita ustanowiony obrzędem jest upoważniony do rozdawania Komunii św. wiernym, pomagając w tym diakonowi lub prezbiterowi (np. gdy jest duża liczba wiernych). Wówczas jest nadzwyczajnym szafarzem tego sakramentu. Po Komunii św. akolita pomaga kapłanowi lub diakonowi w puryfikowaniu i porządkowaniu naczyń liturgicznych (OWMR 98, 187-193). Można mu zlecić wystawienie Najświętszego Sakramentu do publicznej adoracji, a następnie schowanie, jednak bez udzielania ludowi błogosławieństwa.

Dobrze, by akolita wyróżniał się komżą noszoną na czarnej sutannie.

Akolita to alumn seminarium duchownego lub zakonnego, który po kilku latach (zazwyczaj czterech) formacji otrzymuje tzw. akolitat. Jest to posługa czasowa i w razie opuszczenia przez niego seminarium lub zakonu nie może on w już rozdawać Eucharystii.

Biskup Ordynariusz

(gr. „episkopi” – ten, który nadzoruje). Jest to najwyższy urzędem duchowny w diecezji. Biskup Ordynariusz może być także zwierzchnikiem metropolii; wówczas określa się go mianem biskupa metropolity. Biskup Ordynariusz powoływany zostaje przez biskupa Rzymu do przewodzenia Kościołowi w wydzielonej jednostce terytorialnej, zwanej diecezją (w przypadku biskupa ordynariusza) lub archidiecezją (w przypadku arcybiskupa). Jest to osoba odpowiedzialna za losy i rozwój Kościoła, cykliczne wizytacje kanoniczne parafii, poprawność liturgii oraz poszczególne duszpasterstwa. Udziela święceń kapłańskich i przewodniczy centralnym uroczystościom kościelnym, będąc głównym sprawującym liturgię pasterzem. Co roku zdaje on relacje z życia duszpasterskiego diecezji papieżowi. Kościół biskupa Ordynariusza określa się mianem Katedry – Matki wszystkich kościołów w diecezji. (Katedra – od nazwy podwyższenia w prezbiterium; miejsca, skąd biskup sprawuje Eucharystię).

Oznaką władzy ordynariusza metropolity jest paliusz. Jest to biała szarfa z sześcioma krzyżami, wykonana z czystej wełny, poświęconej we wspomnienie św. Agnieszki, ofiarowywana przez Ojca Świętego nowym biskupom metropolitom w niedzielę Dobrego Pasterza. Paliusz może być używany przez danego metropolitę jedynie na terenie jego metropolii. Tylko papież; biskup Rzymu, może nakładać paliusz w każdym miejscu na świecie.

Biskup sufragan (pomocniczy)

Jest to kapłan, który po otrzymanych z rąk papieża święceniach biskupich (pośrednio przez konsekratora lub bezpośrednio przez papieża) zostaje oddany do dyspozycji Biskupa Ordynariusza. Wyręcza on swojego przełożonego w niektórych obowiązkach, pomaga w ich realizacji, nieraz zastępuje. Biskupi udzielają święceń kapłańskich (w naszej archidiecezji dokonuje tego ks. abp) oraz są szafarzami sakramentu bierzmowania, choć tę posługę mogą spełniać także prezbiterzy.

Oznakami władzy każdego biskupa są: pastorał, mitra, (piuska), pektorał (krzyż) oraz pierścień. (czytaj także w: symbolika przedmiotów)

Celebrans

Nie jest to żaden tytuł, lecz funkcja głównego sprawującego obrzędy liturgiczne. Jeśli obok celebransa znajdują się inni prezbiterzy, to nazywa się ich koncelebransami.

Zwykle celebransem jest biskup lub kapłan. Niektórym określonym czynnościom liturgicznie może przewodniczyć diakon (np. obrzędy chrztu, pogrzebu, nabożeństwo eucharystyczne z błogosławieństwem).

W pewnych wypadkach określonych przez prawo kościelne, przewodniczyć może osoba świecka (np. chrzest nie uroczysty w wypadku naglącym, rozdzielanie Komunii św. w nadzwyczajnych przypadkach za pozwoleniem biskupa, przewodniczenie niektórym nabożeństwom).

Dzięki władzy otrzymanej w chwili święceń, działa on w liturgii w zastępstwie Chrystusa – in persona Christi (KL 33; KK 10,28).

Papież Jan Paweł II w liście o Tajemnicy i kulcie Eucharystii, z 1980 r. napisał: „Kapłan sprawuje Najświętszą Ofiarę in persona Christi – to znaczy więcej niż w imieniu czy w zastępstwie Chrystusa. In persona, to znaczy: w swoistym sakramentalnym utożsamieniu się z Prawdziwym i Wiecznym Kapłanem”. Każda Msza św. jest więc apostolskim wypełnianiem polecenia Chrystusa skierowanego we Wieczerniku do uczniów: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,19; 1 Kor 11,24-25). Celebrans jako kapłan jest rzecznikiem zgromadzenia liturgicznego u Boga. Ofiarę Eucharystyczną sprawuje on i odmawia modlitwy w imieniu swoim i wszystkich obecnych oraz całego ludu świętego, kierując, je do Ojca niebieskiego przez Chrystusa, w Duchu Świętym.

Ceremoniarz

Ceremoniarz jest to nowa funkcja, którą ustanowił Sobór Watykański II. Zadaniem ceremoniarza jest ukazywanie i jednoczenie ducha celebracji oraz jej uczestników, aby wszyscy stali się niejako „koncelebransami”. Ceremoniarz jest w pewnym sensie „reżyserem” celebracji i dlatego powinien znać główne jej punkty, oraz powinien mądrze harmonizować w jedność modlitewną przewodniczenie i posługi, chór i zgromadzenie, słowa i gesty, śpiew i milczenie, aby stały się znakami przywołującymi i komunikującymi to, co jest Boże. Jego działania, wyrażające się w przygotowaniu i prowadzeniu czynności liturgicznych, winny być jasne i dokładne, ale również cierpliwe i pokorne. Nie mogą być one dominujące, przeszkadzające albo utrudniające przejście od znaków do znaczenia. Podczas celebracji ceremoniarz powinien być jak powietrze; obecny, ale niewidoczny, aktywny tylko w razie absolutnej konieczności.

Ceremoniarz jest zatem bezpośrednio odpowiedzialny za przebieg liturgii, nadzoruje i koordynuje poszczególne funkcje (choć sam niekoniecznie musi je wykonywać). Można go przyrównać do suflera w teatrze, który podpowiada nieraz aktorom, jak, gdzie i kiedy mają „zagrać”. Funkcje tę może sprawować animator liturgiczny. Zaleca się, by ceremoniarz był w każdej katedrze i większych kościołach (OWMR 107).

Diakon

(gr. „diakonos” – sługa). Diakon jest to osoba duchowna, która po ukończeniu określonego roku seminarium duchownego otrzymała święcenia diakonatu (pierwszy stopień święceń kapłańskich). Diakon jest w szczególności przeznaczony do służby dla zgromadzenia liturgicznego. Pomaga celebransowi w sprawowaniu Mszy św. lub nabożeństwa: może czytać Ewangelię (po uprzednim błogosławieństwie celebransa), głosić homilię, rozdawać komunię, wystawiać i błogosławić Najświętszym Sakramentem. Diakon może także wypowiadać intencje modlitwy wiernych. „Diakon zajmuje pierwsze po prezbiterze miejsce w celebracji Eucharystii”. (OWMR 94). Diakon może ponadto asystować przy sakramencie małżeństwa, udzielać chrztu, święcić pokarmy, a także przewodniczyć obrzędom pogrzebowym.

Sobór Watykański II, obok istniejącej pozycji diakona czasowego (przygotowującego się do kapłaństwa), przywrócił funkcję diakona stałego. Mogą nim być zarówno mężczyźni żonaci jak i pozostający w celibacie.

Strojem diakona jest dalmatyka, którą zakłada na albę przepasaną cingulum. Diakon nosi także stułę, spiętą na końcach, przewieszoną przez lewe ramię.

O powołaniu funkcji diakona mówią już Dzieje Apostolskie (Dz 6). Apostołowie powołali siedmiu diakonów, by wyręczali ich przy zabierającej im sporo czasu posłudze przy rozdawaniu jałmużny wdowom. „Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości” (Dz 6, 3). Następnie diakoni współpracowali z biskupami w kwestii rozdawnictwa pomocy biednym i potrzebującym. Wpływali także na zewnętrzne postawy wiernych w czasie liturgii, wzywając do klękania, postawy stojącej, śpiewu.

Diakonisa

Niegdyś istniała funkcja diakonisy; kobiety asystującej przy chrzcie kobiet. O diakonisie o imieniu Feba wspomina Pismo Święte w Liście do Rzymian: Rz 16, 1-2: „Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę Kościoła w Kenchrach (…) I ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego”. Funkcja ta już dziś nie istnieje.

Kantor

(od łac. „cantare” – śpiewać). Funkcja ta jest związana z wykonywaniem, intonowaniem i kierowaniem śpiewu podczas liturgii (poza psalmem responsoryjnym). Kantor może śpiewać partie solowe, a także ćwiczyć śpiew z wiernymi przed obrzędami. Pierwsza wzmianka o funkcji kantora pojawia się w IV wieku. Grupa kantorów może tworzyć scholę.

Komentator

Jest to osoba wyznaczona przed liturgią, kto wyjaśnia lub wyprzedza w niej jakiś obrzęd stosownym komentarzem, by przybliżyć jego znaczenie i symbolikę wiernym. Uwagi (monitiones) podawane przez komentatora powinny być starannie przygotowane, zwięzłe i jasne. Winne być wygłaszane vox moderata – głosem spokojnym, umiarkowanym, stanowczym, a także zachęcającym, lecz nie krzykliwym. Wyróżnia się dwa typy komentarzy: interpretari (wyjaśnianie) oraz moderari – kierowanie (np. postawami). Nie mogą one górować treścią ani długością nad modlitwami kapłana, gdyż wprowadzałoby to dysproporcję między akcją liturgiczną, a komentarzem, co byłoby niedopuszczalne. Komentator może także wypowiadać intencje modlitwy wiernych. Komentarza wg przepisów nie powinno wykonywać się z ambony.

Sobór Trydencki nakazał objaśnianie ludowi w jego języku tekstów i ceremonii Mszy św. Jednak za właściwy czas powstania urzędu komentatora liturgicznego należy uznać wydanie Instrukcji Kongregacji Obrzędów o muzyce sakralnej i liturgii z dnia 3 września 1958 roku, bowiem dopiero ona dała tej funkcji podstawę prawną. Sobór Watykański II w Konstytucji o Liturgii (KL) w pkt. 29 jasno mówi, że: ” komentator spełnia prawdziwą funkcję liturgiczną”. Jest niejako mistagogiem (mistagogia – wyjaśnianie liturgii, Eucharystii), wprowadzającym w liturgię. Zasadniczo funkcji tej nie pełnią kobiety, choć ostatnio zasada ta jest łagodzona i także niewiasty mogą pełnić funkcje komentatora.

„Dlatego duszpasterze powinni czuwać, aby czynności liturgiczne odprawiały się nie tylko ważnie i godziwie, lecz także, aby wierni uczestniczyli w nich świadomie, czynnie i owocnie”. (KL art. 11 i 19).

Kościelny (zakrystian)

Na osobie tej (zazwyczaj świeckiej) spoczywa wiele różnorodnych obowiązków. Jest ona w szczególności odpowiedzialna za przygotowanie paramentów liturgicznych, bielizny liturgicznej i szat, ustawienia ksiąg, nagłośnienia, a nawet czyszczenia naczyń liturgicznych. Zwyczajowo otwiera i zamyka świątynię oraz pilnuje w niej porządku. Patronem kościelnych jest św. Józef.

Lektor

(od łac. „lector” – czytający). Lektor wykonuje lekcje, czyli czytania podczas Mszy Świętej, za wyjątkiem Ewangelii (od IV w.) Może także w procesji nieść lekcjonarz i ewangeliarz, wykonywać modlitwę wiernych. Lektor posiada swoją własną funkcję liturgiczną i wykonuje ją, chociażby obecni byli duchowni wyższych stopni. Może on podawać także intencje modlitwy powszechnej, a także czytać antyfony. Gdy nie ma psalmisty, wówczas lektor może wykonać śpiew między czytaniami.

Kiedyś lektorami byli tylko mężczyźni – z rzadka chłopcy. Byli oni ustanawiani przez biskupa (w Polsce zwyczaj ten gdzieniegdzie zachowano), który udzielał im posługi lektoratu. Dziś lektorat, jako posługę przygotowującą do święceń kapłańskich (od X w.), otrzymuje się na 3 roku seminarium. Lektor ustanowiony obrzędem ma prawo do święcenia pokarmów. Na urząd lektora należy powoływać osoby nadające się do tej funkcji, zarówno pod względem dykcji, jak i cech moralnych. Lektor musi cechować się dobrą dykcją; artykulacją, właściwą interpretacją tekstów, akcentów logicznych, naturalnością mowy, odpowiednim oddychaniem, modulacją głosu. Lektor ma kochać Pismo Św., poznawać je i chętnie czytać. Strojem lektora jest alba przepasana cingulum.

Ministrant

Od łac. „ministrare” – służyć, zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi. Strój ministranta stanowią: komża, sutanka i kołnierz (w kolorach danego okresu lit.), lub alba przepasana cingulum. Ministranci, zgrupowani w parafialnych wspólnotach ministranckich, powinni być zawsze objęci szeroką formacją; zarówno liturgiczną jak i ludzką, wspólnotową, kierowaną przez Opiekuna grupy i pomagających mu animatorów.

Więcej o ministrantach czytaj na podstronach: Ministranci w liturgii oraz Funkcje i stopnie służby liturgicznej

Organista

Funkcję tą spełnia po prostu osoba grająca na organach, często będąca jednak artystą-muzykiem, po wyższych studiach muzycznych. Konstytucja o liturgii mówi wyraźnie: „miejsce dla chóru należy tak urządzić, aby było widać, że śpiewacy i organista stanowią część zgromadzenia wiernych i aby oni w należyty sposób mogli spełniać swoje funkcje liturgiczne” (KL 97). Organista spełnia więc zasadniczą funkcję liturgiczną. Organista najczęściej nie tylko gra na organach, ale jest organizatorem śpiewu, co wymaga od niego ponadprzeciętnych umiejętności, a także dobrej znajomości zasad liturgii: „muzycy i śpiewacy powinni także otrzymać rzetelne wykształcenie liturgiczne” (KL art. 115). Dokumenty takie jak encyklika Piusa XII Musicae sacra disciplina czy Instrukcja Musicam sacram napominają organistów i wszystkich innych muzyków kościelnych do wysokiego cenienia sobie ich posługi, będącej zmotywowaniem wiernych do czynnego włączenia się w śpiew. Jest ona bowiem nie tylko funkcją artystyczną, poboczną, ale wprost: właściwą funkcją liturgiczną, wymagającą właściwej postawy.

Głównym zadaniem organisty jest towarzyszenie organowe śpiewów liturgicznych ludu i scholi, a nie „odstawianie” indywidualnych koncertów muzyki organowej. Należy pamiętać, „iż śpiew ma zawsze pierwszeństwo przed wszelkim akompaniamentem instrumentalnym” (KL art. 112). Organista dobrze wykonujący swoją funkcję podnosi nie tylko artystyczny, ale także duszpasterski walor Mszy św.

Historia funkcji organisty związana jest nierozerwalnie z pojawieniem się organów jako instrumentu w kościołach.

Prezbiter

(gr. „presbiteros” – starszy). Prezbiter to prawidłowe określenie kapłana (księdza). Jest to osoba duchowna, która winna wyróżniać się odpowiednim strojem (sutanna, koloratka), przy czym koloratka i sutanna nie są szatami liturgicznymi. Prezbiterowi zostały ważnie udzielone święcenia prezbiteratu, po ówczesnym przyjęciu świeceń diakonatu.

Prezbiter może samodzielnie sprawować pełnię posługi sakramentalnej: całą Eucharystię, udzielać sakramentu pokuty i pojednania, namaszczenia chorych, bierzmowania (w przeciwieństwie do diakona). Kapłana Kościoła Rzymskiego obowiązuje celibat. Liturgicznym strojem prezbitera, obok humerału, alby i cingulum, są stuła i ornat (w danych kolorach liturgicznych), które są symbolami posługi kapłańskiej.

Psałterzysta

Jest to osoba wykonująca na danej Mszy Św. psalm responsoryjny pomiędzy czytaniami w niedzielę lub przed Ewangelią w dni powszednie. Może także wykonywać psalm allelujatyczny, responsorium gradualne lub aklamację przed ewangelią. Wymaga się, aby przekaz treści Słowa Bożego, zawartego w psalmie był jasny, zrozumiały i komunikatywny dla słuchających go wiernych. Dlatego też powinno zadbać się, by przyszli psałterzyści odbyli zajęcia z fonetyki (emisja głosu). Przed Mszą Św. należy przećwiczyć parokrotnie tekst i melodię wykonania psalmu. Psałterzysta może wykonywać funkcję kantora. Strojem psałterzysty jest alba przepasana cingulum.

Schola

Grupę osób, najczęściej kantorów, których funkcja polega na wykonywaniu śpiewów liturgicznych (a zwłaszcza gregoriańskich patrz. WdL str. 183) w czasie liturgii nazywa się scholą śpiewaków lub po prostu scholą (schola cantorum). Pierwsze schole pojawiały się z zgromadzeniach monastycznych, ale dopiero od pontyfikatu Sergiusza I (VIII wiek) funkcja ta zyskuje na znaczeniu. Od VIII powstają kolejne, obok rzymskiej szkoły śpiewacze, kształcące kolejnych kantorów, rzecz jasna tylko chłopców (pueri cantores). Dopiero od XVI zanikają szkoły stricte chłopięce, ustępując miejsca kobiecym.

Odnowa liturgii przypomniała, że śpiew i muzyka liturgiczna są konstytutywnym elementem liturgii, a nie tylko ładnym dodatkiem: śpiew jest „nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii” (KL a. 112). Zezwolono na śpiewy w językach narodowych. Obecnie, po Soborze Wat. II silniej akcentuje się żywy i aktywny śpiew ludu wiernego w liturgii, niż scholi. Schola ma podtrzymywać śpiew i wyróżniać się w bardziej uroczystych momentach (np. uroczyste Gloria lub podniosłe uwielbienie), a nie wypierać głos ludu (vox populi).

Szafarz nadzwyczajny

Decyzją Soboru Watykańskiego II ustanowiono funkcję szafarza nadzwyczajnego sakramentów. Dotyczy ona osób świeckich, by mając głębszy dostęp do tajemnic liturgii, mogły swym przykładem świadczyć o wierze w swoich środowiskach. Jest to też „udostępnienie” szerszego uczestnictwa świeckich w kulcie sprawowanym przez osoby duchowne. Funkcja szafarza nadzwyczajnego odnosi się w sposób szczególny do osób upoważnionych do rozdawania komunii w czasie Eucharystii.

Wierni

Wierni (Lud) na mocy chrztu mają prawo do wykonywania swojej funkcji w liturgii. Była ona jednak w ciągu wieków ograniczana. Sobór Watykański II pragnie tę funkcję przywrócić wiernym, dlatego postanowił: „Celem wzmożenia czynnego uczestnictwa należy pobudzić wiernych do wykonywania aklamacji, odpowiedzi, psalmów, antyfon i pieśni, jak również czynności czy gestów oraz przybierania właściwej postawy ciała” (KL 30).

We Wstępie do mszału czytamy: „Podczas odprawiania Mszy wierni tworzą społeczność świętą, lud nabyty przez Boga i królewskie kapłaństwo, aby dziękować Bogu, składać w ofierze niepokalaną Hostię nie tylko przez ręce kapłana, ale razem z nim, i uczyć się składać samych siebie w ofierze. Niech się tedy starają okazać to przez głęboką pobożność i miłość względem braci, którzy uczestniczą w tej samej akcji liturgicznej. Niech się też wystrzegają wszelkiego indywidualizmu i wyróżniania się, pamiętając o tym, że mają wspólnego Ojca w niebie i że wobec tego wszyscy są braćmi. Niech więc tworzą jedno ciało (…) szczególnie kiedy wspólnie składają ofiarę i wspólnie przystępują do Stołu Pańskiego. Jedność tę dobrze ukazuje wspólne zachowanie tych samych gestów i tej samej postawy ciała. Niech zatem wierni z radością służą ludowi Bożemu (…).”

Zgromadzenie liturgiczne nie powinno być spłaszczone i zagubione, nie powinno być tłumem nieznanych sobie osób, które asystują jakiemuś rytuałowi, każda na własny użytek. W zgromadzeniu liturgicznym nikt nie zasiada jako widz, każdy spełnia jakąś czynność.

Jest zatem niezwykle ważne, aby wiedzieć, jakie każdy ma kompetencje. Niech nikt nie będzie widzem, „ponieważ odprawianie Mszy ma z natury charakter społeczny, dlatego wielka siła oddziaływania tkwi w dialogach między celebransem a zgromadzeniem wiernych oraz w aklamacjach; są one bowiem nie tylko zewnętrznymi znakami odprawiania, lecz także tworzą i podtrzymują łączność między kapłanem i ludem” (OWMR 14).

 

Na podstawie: Wprowadzenie do liturgii (1967), Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (2004).

materiał ze strony www.dmak.info
 

Najczęściej, gdy słyszymy słowa „księgi liturgiczne”, przed naszymi oczyma pojawiają się mszał i lekcjonarz. Jednak jest ich dużo więcej. Kościół stara się, aby sprawowana liturgia była jednolita i zgodna z wyznawaną wiarą. Dlatego też powinna ona być odprawiana zgodnie z wydanymi przez Kościół księgami liturgicznymi.

Mszał Rzymski (Missale Romanum)

Jest to największa ze wszystkich ksiąg liturgicznych, zawiera ona stałe (ordinaria) oraz zmienne (propria) części Mszy świętej. Jest on konieczny do odprawienia Eucharystii. W Mszale zawarte są odpowiednie teksty na każdy okres liturgiczny, uroczystości, święta oraz wspomnienia, a także formularze do Mszy św. Wotywnych (np. o NMP, świętych). Na końcu umieszczony został tekst mszy w języku łacińskim. Obecnie posługujemy się Mszałem dla diecezji polskich z roku 1986, wydanym przez papieża Pawła VI w 1975 (obecnie z wyd. II). Mszał ten zawiera zmiany w obrzędach mszalnych, dokonane na Soborze Watykańskim II. W tłumaczeniu na język polski jest III wydanie Mszału Rzymskiego z 2002 roku, który nieznacznie różni się od Mszału Pawła VI. W listopadzie 2009 roku pojawiło się w Polsce poprawione wydanie obecnego Mszału, wydane z polecenia papieża Benedykta XVI. Na pierwszych kartach Mszału znajduje się Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (OWMR), które zawiera przepisy dotyczące sposobu odprawiania liturgii Mszy św.

Lekcjonarz

Jest to księga niezbędna do odprawienia Eucharystii, bowiem jej integralną częścią jest Liturgia Słowa. Został wprowadzony po Soborze Watykańskim II jako osobna księga liturgiczna (wcześniej czytania znajdowały się w Mszale, tzw. Missale plenum – Mszał pełny). W tomach I-V zawierają się czytania biblijne, psalmy responsoryjne i aklamacje przed Ewangelią na poszczególne dni okresów liturgicznych. Podzielone są one na cykle: czytania niedzielne w cyklu trzyletnim: A, B, C. Czytania na dni powszednie zebrane są w cykl dwuletni: Rok I i II. W tomie VI umieszczone są czytania na uroczystości, święta oraz wspomnienia świętych. Tom VII zawiera teksty biblijne na Msze wotywne, o zmarłych, pogrzebowe, obrzędowe (przy udzielaniu sakramentów). Czytania na msze pogrzebowe zawierają się w tomie VIII jest to tzw. lekcjonarz pogrzebowy.

Ewangeliarz

Kolejną księgą używaną podczas Mszy świętych, szczególnie tych sprawowanych w sposób bardzo uroczysty jest Ewangeliarz. Jest to ozdobna księga zawierająca wyłącznie teksty Ewangelii, odczytywane podczas liturgii. Jest on uroczyście wnoszony w czasie liturgii podczas procesji wejścia, składany na ołtarzu, a następnie przed proklamacją Ewangelii procesyjnie wnoszony na ambonę i kadzony. Po ewangelii powinien zostać złożony na godnym miejscu (nie na kredensie, ławce itp.). Ponadto Ewangeliarz kładzie się na trumnę zmarłego biskupa.

Rytuał

Powstał ok. XII w. Rytuały zawierają przepisy dotyczące sprawowania sakramentów i sakramentaliów (np. egzorcyzmy, obrzędy pogrzebu), których może sprawować prezbiter.

Pontyfikał

Księga liturgiczna zawierająca modlitwy, przepisy dotyczące czynności ceremonii i obrzędów odprawianych tylko przez papieża, biskupa oraz opata. Są to m.in. obrzędy święceń episkopatu, prezbiteratu oraz diakonatu, a także obrzędy ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

Agenda liturgiczna

Bardzo znaną i często używaną księgą, która nie jest w ścisłym sensie księgą liturgiczną jest Agenda. Znajdziemy w niej modlitwy oraz teksty nabożeństw i błogosławieństw różnych przedmiotów (np. różańca, krzyża), miejsc oraz osób.

Liturgia Godzin (tzw. brewiarz)

Jest to księga liturgiczna stosowana przez kapłanów, ale którą codziennie mogą używać także wierni świeccy. Liturgia Godzin to codzienna modlitwa ludu Bożego, obowiązkowa dla osób duchownych i konsekrowanych. Jest to głównie modlitwa psalmami. Ostatnie wydanie pochodzi z czasów pontyfikatu Pawła VI, czyli po Soborze Watykańskim II.

Brewiarz jest podzielony na IV Tomy:
I – Adwent i okres Bożego Narodzenia
II – Okres Wielkiego Postu oraz Wielkanocy
III – Okres zwykły tygodnie I-XVII
IV – Okres zwykły tygodnie XVIII- XXXIV
Oraz tom dodatkowy (wakacyjny) – Okres zwykły tygodnie IX-XXVII

Szczegółowy opis Liturgii Godzin Dawniej w Kościele używane były m. in.:

Benedykcjonał – księga liturgiczna zawierająca teksty błogosławieństw Sakramentarz – nazwa księgi liturgicznej używanej przed powstaniem mszału przy sprawowaniu Mszy św. i sakramentów. Najbardziej znane to Sacramentarium Leonense i Sacramentarium Veronense.

Antyfoniarz – zawierały się w nim antyfony do LG oraz części zmienne Mszy św.

Ordines Romani – księgi zawierające zbiory przepisów (rubryk) sprawowania liturgii.

Epistolarium – zbiór perykop biblijnych, uszeregowanych według kalendarza liturgicznego.

Graduał – zawiera śpiewy mszalne oraz psalmy responsoryjne.

Kyriale – jest to zbiór pieśni chóralnych wraz z nutami.

Martyrologium – księga liturgiczna zawierająca uporządkowane chronologicznie informacje o męczennikach, świętych oraz obchodzonych uroczystościach.

Pasjonał – księga ta zawierała ewangeliczny opis męki i śmierci Pana Jezusa.

Psałterz – zbiór psalmów.
Zobacz także: słowniczek liturgiczny

Szaty liturgiczne zwane także paramentami (od paramenta – szaty ozdobne) początkowo nie różniły się od odzieży świeckiej używanej od święta. Różnice wyłaniają się począwszy od VII-IX wieku. Średniowieczna symbolika szukała związków szat liturgicznych z osobą Jezusa Chrystusa, bądź też z Mszą Świętą. Od XI w. do modlitw odmawianych przy wkładaniu szat liturgicznych weszła symbolika o charakterze moralnym. W szatach tych symbolika widzi cnoty, jakimi odznaczać się mają ci, którzy je noszą.

zgromadzeniu liturgicznym rozmaitość szat jest znakiem zewnętrznym różnych funkcji wynikających z różnych stopni święceń i posług liturgicznych: „W Kościele, który jest Ciałem Chrystusa, nie wszyscy członkowie spełniają jednakowe czynności. Ta różność funkcji w sprawowaniu kultu ukazuje się zewnętrznie przez różność szat liturgicznych. Dlatego te szaty powinny być znakiem funkcji właściwej każdemu z posługujących. Poza tym szaty liturgiczne powinny podkreślać piękno czynności liturgicznych” OWMR w nr 297.

Szaty liturgiczne:

Insygnia i szaty biskupie:

Szaty liturgiczne

Humerał

Jego nazwa pochodzi od łacińskiego humeri – ramiona. W świetle aktualnych przepisów liturgicznych humerał jest strojem dowolnym. OWMR w nr 298 mówi: „Jeżeli alba nie osłania dokładnie zwykłego stroju koło szyi, przed włożeniem alby należy nałożyć humerał”.

Humerał wywodzi się ze starożytnej chusty noszonej na ramionach i szyi przez ludzi należących do wyższych warstw społecznych. Częścią szat liturgicznych stał się dopiero w IX w. we Frankonii.

Dzisiaj przedstawia się on jako niewielka chustka z lnu lub innej tkaniny szlachetnej, naturalnej lub syntetycznej, odpowiadającej powadze i świętości liturgii (KL 128).

Symbolika w humerale widziała najpierw chustę, którą Chrystusowi zawiązano oczy, gdy się z Niego naigrawano. Symbolika zaś zawarta w modlitwie przeznaczonej do odmawiania przy jego wkładaniu, widziała w nim „hełm zbawienia” (Ef 6,17; l Tes 5,8).

Kapłan wkładał humerał najpierw na głowę, a potem dopiero owijał nim szyję. Hełm zbawienia miał strzec kapłana przed złymi myślami tak w czasie liturgii, jak i poza liturgią, a także przed złymi słowami wydobywanymi z gardła, owijanego humerałem.

Alba

Alba jest długą, białą szatą, sięgającą do kostek, z długimi rękawami. Taka ukształtowała się we wszystkich obrządkach ze starożytnej tuniki, noszonej tak przez mężczyzn jak i przez kobiety.

W krajach gorących do dnia dzisiejszego nosi się podobną szatę. Tradycyjnie sporządzano ją ze lnu. Obecnie używa się także innych, białych tkanin.

Nazwa „alba” wywodzi się właśnie od jej białego koloru: łacińskie albus oznacza biały. Alba jest symbolem czystości duszy będącej w stanie łaski uświęcającej, zdobytej przez krew Baranka (Ap 7,14), której nagrodą będzie uwielbienie w niebie.

OWMR mówi o albie: „Szatą liturgiczną wspólną dla duchownych i ministrów wszystkich stopni jest alba, przepasana w biodrach paskiem, jeżeli nie jest uszyta w taki sposób, że przylega do ciała nawet bez paska. Albę można zastąpić komżą, ale nie wtedy, gdy się wkłada ornat lub dalmatykę lub gdy zamiast ornatu czy dalmatyki nakłada się samą stułę”.

Modlitwa przeznaczona do odmawiania przy jej ubieraniu mówi: „Wybiel mnie, Panie, i oczyść serce moje, ażebym we krwi Baranka wybielony, mógł zasłużyć sobie na radość wieczną”. Symbolika średniowieczna w albie widziała również białą szatę, w której Herod na pośmiewisko kazał ubrać Chrystusa.

Komża

Komża jest skróconą alba o szerokich rękawach. Najpierw, do IX wieku używano jej w chórze, czyli podczas odmawiania liturgii godzin, a od XIV w. także do tych wszystkich czynności liturgicznych, dla których alba nie była wyraźnie przypisana. Obecnie „nie można używać komży zamiast alby, gdy wkłada się ornat, dalmatykę lub gdy zamiast ornatu czy dalmatyki nakłada się samą stułę”(OWMR 298).

Symbolika komży jest taka sama co alby, a więc oznacza czystość duszy.

Pasek (cingulum)

Pasek, z łacińska zwany także cingulum, jest jakby sznurem z frędzlami na obu końcach, którym przepasuje się albę, gdy jest za szeroka i za długa, by dobrze leżała na liturgii.

Pasek symbolizuje wstrzemięźliwość i panowanie nad pożądliwościami cielesnymi. Jest także znakiem pracy w służbie Bożej. Modlitwa przy zakładaniu paska mówi: „Przepasz mnie, Panie, sznurem czystości i zgaś w sercu moim ogień wszelkiej pożądliwości, abym we wstrzemięźliwości i czystości serca mógł Ci coraz lepiej służyć”.

Pasek miał również symbolizować ręcznik, którym przepasał się Chrystus gdy obmywał apostołom nogi. Widziano w nim również sznury, którymi Chrystusa przywiązano do słupa przy biczowaniu.

Stuła (orarium)

Orarium wzięło nazwę od łac. ors, oris – usta. Początkowo wzięła bowiem swoją formę od szarfy, którą ocierano usta. Stuła jest długą, szeroką wstęgą, lekko rozszerzoną na końcach, uszytą z tej samej tkaniny, co ornat. Biskup i kapłan noszę stułę zawieszoną na szyi i zwisającą swobodnie z przodu. Diakon natomiast zakłada stułę na kształt szarfy z lewego ramienia, ukośnie do prawego boku i tam ją spina. Stuła wywodzi się z insygniów urzędników państwowych, noszoną przez nich w starożytności. Była oznaką ich urzędu i godności. W liturgii stuła również symbolizuje władzę i godność urzędu kapłańskiego. Symbolizuje ona takie godność chrześcijańską, szatę godową wszystkich powołanych do nieśmiertelnego królowania z Panem Bogiem w niebie.

Modlitwa jaką odmawiano przy wkładaniu stuły, tak o tym mówi: „Zwróć mi, o Panie, stułę nieśmiertelności, która straciłem przez grzech pierwszych rodziców moich, a chociaż nie jestem godny zbliżyć się do Twoich świętych tajemnic, niechaj dostąpię jednak radości wiecznej”.

Ornat

Ornat (łac. ornatus – ozdobny) powstał z wierzchniej szaty rzymskiej nazywanej paenula, która była rodzajem płaszcza bez rękawów, z jednym tylko małym otworem na głowę. Ornatu używano przy wszystkich czynnościach kapłańskich. Od XIII w. zaczęto go obcinać z boków, by nie krępował ruchów rąk, aż w XVII w. pozostały już, tylko dwa płaty materiału, z przodu i z tyłu. Równocześnie ornat przyozdabiano coraz bardziej bogatymi haftami. Na plecach kapłana zwykle haftowano znak krzyża, symbol Ofiary krzyżowej Chrystusa i równocześnie symbol ciężaru służby Bożej. Obecnie wraca się do ornatu obszernego, odznaczającego się szlachetną prostotą i estetycznym wyglądem.

„Kapłan odprawiając Mszę świętą oraz inne czynności liturgiczne połączone bezpośrednio z Mszą świętą, na albę i stułę wkłada ornat, chyba że przewidziano inną szatę (OWMR 298).

Ponieważ ornat ubiera się na wszystkie inne szaty, dlatego w obrzędach święceń uchodził zawsze za symbol miłości pokrywającej grzechy (1 P 4,8). Ornat spoczywający na plecach na kształt przytłaczającego ciężaru, modlitwa przeznaczona do odmawiania przy jego wkładaniu nazwała słodkim jarzmem Pańskim (Mt 11,30). Modlitwa ta brzmi: „Panie, który powiedziałeś: jarzmo moje jest słodkie, a brzemię moje lekkie, daj, ażebym mógł je tak dźwigać, by zasłużyć na łaskę Twoją”.

Dalmatyka

Dalmatyka od IV w. jest szatą własną diakona. Wkłada on ją na albę i stulę (OWMR 300). Pierwotnie dalmatyka była strojem świeckim. Za jej ojczyznę uchodzi Dalmacja; kraina w dzisiejszej Chorwacji, od której szata ta wzięła swoją nazwę. Od IV w, nosili ją papież i diakoni rzymscy. Strojem liturgicznym diakona dalmatyka stała się w IX wieku. Była to szata długa i szeroka, nie przepasana, o krótkich i szerokich rękawach. Z czasem uległa skróceniu, a dla łatwiejszego jej ubierania przecięto ją z obydwu boków, łącznie z rękawami. Zawsze była koloru białego z czerwonymi, pionowymi pasami, biegnącymi od ramion do dołu, z przodu i z tyłu. Od XIII w. kolor jej zaczęto dostosowywać do koloru ornatu. Dalmatyka jest znakiem urzędu diakona, który zawsze cieszył się w Kościele wielkim szacunkiem. Szata oznacza zaszczyt i honor diakona, usługującego Chrystusowi Eucharystycznemu. Modlitwy kościelne przedstawiają dalmatykę, jako szatę radości i symbol nadprzyrodzonej sprawiedliwości.

Podczas niektórych szczególnych uroczystości, jak Narodzenie PańskieZmartwychwstanie oraz Msza Krzyżma świętego w Wielki Czwartek czy święcenia kapłańskie, dalmatykę może nakładać również biskup. Nakłada ją wówczas pod ornat.

Kapa

Kapa (łac. pluviale) zwana dziś nieszpornikiem, pierwotnie była strojem książąt i królów. Nie jest to zatem strój liturgiczny w takim znaczeniu jak pozostałe szaty liturgiczne. Nie ma też powszechnie przyjętej symboliki. Na przełomie VIII i IX wieku kapa staje się szatą liturgiczną w Europie. Na oznaczenie kapy istniały dwie nazwy: we Włoszech i Francji nazywano ją pluviale, natomiast w krajach północnych cappa. W XI wieku kapa staje się strojem liturgicznym już w całym Kościele.

Biret

Biret (łac. birretum) nie jest w ścisłym sensie szatą liturgiczną, choć w chwili obłóczyn (tj. przyjęcia stroju duchownego przez kandydatów do kapłaństwa) – jest on poświęcany wodą święconą. Biret jest to pozaliturgiczne nakrycie głowy duchowieństwa, używane od wczesnego średniowiecza. Biret, zwany niegdyś pileus lub infula, miał pierwotnie kształt czepka. W XIV i XV w. birety stawały się coraz wyższe, zaś od XVI w przyjęły one kształ zbliżony do dzisiejszego; miały wygląd czapki z czterema plisowanymi rogami (zwanymi cornua od łac. cornu – róg), zbiegającymi się na środku biretu. Tam też bywa umieszczany pompon. W XVIII wieku birety zaczęto usztywniać i od tamtej pory mają one dzisiejszy kształt. Od 1464 roku, za zgodą papieża Piusa II, kardynałowie noszą birety koloru czerwonego, biskupi różowego, zaś kapłani i klerycy mający strój duchowny – czarnego.

ManipularzManipularz (sudarium): niegdyś trzymana w lewej dłoni chustka długości 75 cm i szerokości 10 cm, którą dawano znak oficjalnego rozpoczęcia jakiejś uroczystości. Jej stosowanie w liturgii zostało przejęte ze zwyczajów świeckich. Pierwotnie był chusteczką zwaną mappa, używaną do ocierania czoła z potu, lecz później utracił tę funkcję, głównie z powodu bogatych zdobień. Nazywano go także mappula, a w Niemczech i Francji mantile lub fano. Za tego, kto wprowadził manipularz do liturgii uznaje się papieża Sylwestra (314-353). W późniejszych wiekach manipularz był zakładany przez kapłana, jako element ozdobny, na lewe przedramię podczas sprawowania Eucharystii. W liturgii symbolizował on pęta, jakimi związany był Jezus w czasie swej męki. Przed Soborem Watykańskim II manipularz nosili wszyscy, posiadający święcenia subdiakonatu (od XI w.), a po soborze – diakonatu. Podczas udzielania święceń subdiakonatu biskup, wręczając manipularz święconemu, wypowiadał słowa: Przyjmij manipularz, który oznacza owoc dobrych uczynków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.   DystynktoriumDystynktorium jest to rodzaj ozdobnego, metalowego emblematu w kształcie krzyża lub medalionu, wzorowanego na krzyżu biskupim, który jest używany przez kanoników do uroczystego lub chórowego stroju (może być nakładany na mucet – dla kanoników w kolorze czarnym, lub mantolet).

Biskup zakładał go u stopni ołtarza, po akcie pokuty. Prezbiter lub diakon po przewiązaniu się cingulum, a przed ubraniem stuły, całował krzyż, znajdujący się na manipularzu, przerzucał go przez lewe ramię, a następnie zawiązywał tasiemkami do ręki, wypowiadając przy tym słowa modlitwy: „Spraw Panie, bym godnie nosił manipularz płaczu i boleści, bym z radością otrzymał zapłatę za trudy i prace” lub „obym zasłużył, Panie, przynieść Ci plon łez moich i cierpień, abym z radością mógł otrzymać nagrodę mych znojów”. Od 1968 r. nie używa się go, bowiem II Instrukcja o należytym wykonaniu Konstytucji o Liturgii z 1967r. nr 25 stwierdza, że nie trzeba już ubierać manipularza. Nie pełnił on już bowiem już żadnej funkcji, był tylko ozdobą, a czasami wręcz przeszkadzał w niektórych czynnościach liturgicznych, np. przy rozdawaniu Komunii świętej. Manipularz nie występował w Kościele Wschodnim.

Insygnia biskupie (pontyfikalia) i szaty biskupie

Insygnia biskupie (pontyfikalia) to inaczej oznaki władzy biskupiej, jaka została biskupowi nadana przez papieża. Niegdyś nadanie godności biskupiej było połączone z wręczeniem insygniów biskupich (określamy to mianem inwestytura). Teraz wydarzenia te mogą nastąpić w innym czasie. W wieku XIII, gdy w Europie zaistniał spór o inwestyturę, między cesarzem a papieżem, przez pewnien czas godność biskupia nadawał władca świecki (cesarz). Jednak po konkordacie wormackim w 1222 r. przywilej inwestytury przysługuje już tylko papieżowi. Zasadniczo do insygniów biskupich zaliczamy: mitrę, pastorał, pektorał, pierścień oraz piuskę. Konstytucja o liturgii na temat insygniów biskupiów wypowiada się: „Wypada, aby noszenie oznak pontyfikalnych było zastrzeżone dla tych duchownych, którzy otrzymali święcenia biskupie lub posiadają jakieś szczególne jurysdykcje” (KL 130).

Mitra (infuła)

Mitra (infuła) to liturgiczne nakrycie głowy biskupa, w formie trójkątnej czapki złożonej z dwóch płatów, złączonych materiałem. Z tylniego płatu zwisają swobodnie na plecy biskupa dwie wstęgi dł. ok. 20 cm. Mówi się, iż mitry pochodzą od nakryć głowy dygnitarzy w cesarstwie bizantyjskim. Najwcześniejsze wzmianki o mitrach w Kościele Katolickim pochodzą z XI w.; dotąd nosili ją papieże, jednak nie jako strój liturgiczny. Jako taki, jest traktowana od pontyfikatu Leona IX (czyli od XII w.).

Istnieją trzy rodzaje infuł:

 • prosta (simplex) – jest biała, bez ozdób,
 • auroprygiata z niewielkimi haftami,
 • mitra pretiosa: pozłacana i wysadzana perłami (już ich się nie tworzy),

Niegdyś biskup w czasie Mszy używał naprzemiennie wszystkich tych rodzajów mitry. Od 1984 r. ceremoniał biskupi zezwala na używanie tylko jednej mitry w czasie liturgii.

Biskup nosi mitrę na głowie: gdy głosi homilię lub kazanie, udziela błogosławieństwa, a także w czasie procesji. Może także przyjmować dary w procesji z darami w mitrze. Poza biskupami prawo noszenia mitry podczas czynności liturgicznych posiadają opaci zakonni. Szczegółowe przepisy liturgiczne dotyczące używania mitry przez biskupa w czasie celebracji Eucharystii znajdują się w Ceremoniale biskupim.

Szczególnym rodzajem mitry była papieska tiara.

Tiara

Tiara czyli w tłumaczeniu: „potrójna”, to forma bardzo kunsztownie zdobionej mitry, noszonej wyłącznie przez papieży. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z XII w. Wspomina o niej też spis szat papieskich z 1315 r. Tiara jest oznaką najwyższej, potrójnej władzy w Kościele, jaką posiada papież: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Zwyczaj noszenia tiary zniósł ostatecznie pap. Paweł VI w 1963 r. Rysunek tiary pojawiał się jeszcze jednak w herbach papieskich. Tiara jako symbol władzy papieskiej widniała jeszcze w herbie papieskim Jana Pawła II. Benedykt XVI zrezygnował z jej wizerunku, umieszczając w swym godle papieskim mitrę.

Piuska

Piuska to nakrycie głowy biskupa w kształcie okrągłej czapeczki, używanej zarówno w czasie czynności liturgicznych, jak i poza liturgią. Nie jest ona jednak strojem liturgicznym w sensie dosłownym. Służyła ona kiedyś jako ochrona głowy, ale od czasów baroku zmieniła ona kształt i stała się nieodzownym elementem ubioru biskupa. Posiada ona na wierzchołku wystający element, który ułatwia zdejmowanie piuski. Piuski biskupie mają następujace kolory:

 • biały (papieska)
 • czerwony (kardynałowie
 • fioletowy (biskupi)

W czasie Eucharystii biskup nosi piuskę pod mitrą. Piuskę nakłada biskup gdy nie ma na sobie mitry (mitrę zdejmuje po homilii; nakłada piuskę, zaś już po modlitwie nad darami zdejmuje piuskę i jego głowa pozostaje „odkryta” aż do skończenia Komunii św.).

Pierścień

Pierścień jako insygnium władzy pojawił się w Hiszpanii (w VII w.). Już od IX wieku wiemy, że pierścień wraz z pastorałem był wręczany jako symbol władzy biskupiej. Niegdyś, u władców świeckich pierścień pełnił funkcję „pieczątki”. Król czy książę odciskał w wosku pieczęci pierścieniem niejako swój „podpis”. Podobną funkcję spełniał on u biskupów.

Pierścień symbolizuje też zachowywany przez biskupa prawdziwy depozyt wiary oraz jego zaślubiny z Kościołem mu powierzonym. Od 1984 r. Ceremoniał biskupi nakazuje nosić pierścień stale.

Szczególnym rodzajem pierścienia biskupiego jest pierścień papieski, zwany Pierścieniem Rybaka. Symbolizuje on łącznosć z Księciem Apostołow: św. Piotrem.

Pastorał

Pastorał (łac. pastor – pasterz) zwany także baculus jest także oznaką władzy biskupiej (pasterskiej). Symbolizuje laskę pasterską, jaką posługiwał się pasterz. Mojżesz otrzymał laskę od Boga (Wj 4,20); dzięki niej okazywał wobec faraona moc Bożą w plagach (Wj 7,8-22). Laskę tą dzierżył przy przejściu przez Morze Czerwone (Wj 14,16-17) i przy wyprowadzeniu wody ze skały na pustyni (Wj 17,5-7). Pastorał więc symbolizuje posiadaną moc Bożą, władzę pasterską i prorocką. Pierwszy raz pastorał pojawia się w Galii i Hiszpanii, najczęściej w zakonach. Od IX w. był juz rozpowszechniony niemal w całej Europie w formie lekko zakrzywionej na końcu laski. W średniowieczu pastorał zdobiła mała biała wstęga, zwana paniselus. Teksty z XI w. ukazują, że przekazanie władzy pasterskiej wiązało się z przekazaniem pastorału.

Na stałe pastorał zadomowił się w liturgii od XIII w. Prawo używania pastorału na terenie klasztoru posiadają także opaci. Biskup (lub opat) trzyma go w lewej ręce gdy: podąża w procesji, głosi kazanie lub homilię, udziela błogosławieństwa (dlatego też musi mieć „wolną” prawą rękę). Szczegółowe przepisy liturgiczne dotyczące używania pastorału przez biskupa w czasie celebracji Eucharystii znajdują się w Ceremoniale biskupim.

Szczególny pastorał posiada papież; od pontyfikatu Pawła VI ma on formę laski zakończonej krucyfiksem.

Do podtrzymywania w czasie liturgii insygniów biskupich (gdy biskup ich nie potrzebuje); mitry i pastorału, powinni być wyznaczeni odpowiedni ministranci (insygniarze). Nazywamy ich ministrantami mitry i pastorału.

Pektorał

Pektorał (łac. pectus – pierś, serce) czyli krzyż biskupi wywodzi się od krzyży noszonych na piersi, w których znajdowały się relikwie świętych. Wierzono, że chronią one tego, kto je nosi. Przypomina cierpienie, i opiekę, jaka spływa z krzyża Chrystusowego dla obrony przed napaściami wrogów zbawienia. Od XII w. biskupi na stałe noszą pod ornatem pektorały, ale dopiero od XVI wieku (1570 r.) jego noszenie jest obowiązkowe i stanowi tradycyjną oznakę sakry biskupiej w czasie liturgii. Od XVII w. biskupi noszą pektorały stale na sutannie.

Dziś nie zawierają one świętych relikwii. W czasie liturgii krzyż biskupi winien się znajdować pod ornatem, a nie na nim (Ceremoniale Episcoporum nr 61, KKBiDS).

Paliusz

Paliusz (łac. pallium) jest to biała wstęga, szer. ok. 6 cm., z sześcioma czarnymi krzyżami w formie obręczy, którą zakłada metropolita na ramiona w czasie sprawowania Eucharystii. Paliusz posiada także dwie; zwisające z przodu i z tyłu wstęgi. Paliusz w Kościele Rzymskim jest oznaką władzy arcybiskupów metropolitów, przyznawaną im przez papieża od V/VI w. Prawo jego noszenia mają oni na terenie całej swej metropolii, jednak nie poza nią. Tylko papież ma przywilej noszenia paliusza na całym świecie; wynika to z powszechnego charakteru jego władzy pasterskiej.

W Kościele Wschodnim paliusz nosi nazwę omoforion i noszą go wszyscy biskupi (od V w.).

Paliusz jest wykonany z owczej wełny, poświęcanej co roku przez papieża w Bazylice św. Piotra we wspomnienie św. Agnieszki (dz. i męcz.) przypadające 21 stycznia. Są one wykonywane przez siostry benedyktynki z klasztoru Santa Cecilia in Trastrne w Rzymie.

Dlaczego paliuszy nie robi się nigdzie indziej na świecie, a właśnie w Rzymie? Jest tak, gdyż są one symbolem bezpośredniej jedności otrzymujacych je metropolitów z Głową Kościoła na ziemi – papieżem. Ojciec Święty nakłada paliusze nowo ustanowionym metropolitom w uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) w Bazylice św. Piotra.

Paliusz, ze wzgledu na materiał z jakiego jest wykonany (owcza wełna), symbolizuje pasterską opiekę nad swymi owieczkami, do jakiej zobowiązani są metropolici. Jak czytamy w Biblii, Dobry Pasterz bierze owieczkę na swe ramiona i prowadzi do Boga (por. Ps 23). Istotę tego symbolu ukazuje wspaniale fragment z księgi proroka Izajasza: „Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swym ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie” Iz 40,11.

RokietaRokieta (od wł. rocchetto: ‚komża biskupia’) to forma podszywanej komży, używana od IX w. przez prałatów i biskupów jako strój chórowy. Ma węższe od komży rękawy. Nigdy nie nakłada się na rokietę komży. Rokieta nie jest szatą liturgiczną w dosłownym znaczeniu.   Mucet (muncet)Jest to strój pozaliturgiczny (chórowy) dla kardynałów (kolor czerwony) i dla biskupów (fioletowy) w formie sięgającej do łokci pelerynki, zapinanej lub zawiązywanej pod szyją. Używana także przez kanoników (czarna).

Racjonał

Racjonał to specjalny, ozdobny paliusz (nieco szerszy od tradycyjnego), którego prawo noszenia nadawał papież. Był noszony tylko przez czterech metropolitów na świecie (Eichstättu, Krakowa, Nancy-Toulouse, Padebornu). Zwyczaj ten obecnie nie istnieje. Racjonał nie miał specjalnej symboliki.

Mantolet

Słowo mantolet pochodzi od wł. mantelletta: ‚płaszczyk’. Jest to pozaliturgiczny strój bez rękawów, sięgający kolan, zakładany na komżę i rokietę przez biskupów i prałatów (niekiedy też kanoników). Zazwyczaj w kolorze fioletowym.

Modlitwy wypowiadane przez kapłana w czasie zakładania szat liturgicznych